Przedmiotem interpelacji poselskiej była sprawa nadużywania przez organy skarbowe konieczności dysponowania pełnomocnictwem w sprawach podatkowych.

Obowiązujące przepisy Ordynacji podatkowej zobowiązują pełnomocnika do dołączenia do akt sprawy oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa. W aktach zawsze musi znajdować się dokument, z którego wynika umocowanie do działania w konkretnej sprawie w imieniu strony.

Pełnomocnictwo powinno być także dołączone do akt postępowania podatkowego wszczętego w danej sprawie. Jak wyjaśnił Minister wszczęcie postępowania odwoławczego powoduje również konieczność złożenia pełnomocnictwa, bez względu na to czy zostało ono wcześniej złożone przed organem pierwszej instancji. Taka interpretacja przepisów znajduje potwierdzenie również w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Odpierając zarzut nadużywania przez organy skarbowe konieczności dysponowania pełnomocnictwami resort zaznaczył, że rozważa możliwość wprowadzenia kompleksowych rozwiązań w zakresie pełnomocnictw ogólnych w sprawach podatkowych. Podkreślił jednak, że będzie się to wiązać nie tylko z obszernymi zmianami prawa, ale również ze stworzeniem zaplecza informatycznego. Funkcjonowanie rejestracji pełnomocnictw ogólnych w administracji podatkowej jest ściśle powiązane z wdrożeniem programu e-Podatki.