Projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego został sporządzony w związku z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym, która przewiduje m.in. że w przypadku złożenia wniosku o przedłużenie tego zwolnienia, spełniającego wymogi ustawowe, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu, na jaki zwolnienie zostało udzielone, będzie możliwość stosowania tego zwolnienia do dnia doręczenia temu podmiotowi decyzji właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawie przedłużenia albo odmowy przedłużenia zwolnienia, nie dłużej jednak niż przez 90 dni od dnia, w którym upływa termin, na jaki zwolnienie zostało udzielone.

Poza przepisami regulującymi szczegółowo kwestie dłuższego stosowania przedmiotowego zwolnienia, zgodnie ze zmienionymi przepisami ustawy o podatku akcyzowym, projekt  przewiduje uchylenie przepisu nakładającego na Dyrektorów Izb Celnych obowiązek przesyłania kopii decyzji o zwolnieniu lub przedłużeniu zwolnienia Dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie oraz nakładającego na Dyrektora Izby Celnej w Warszawie obowiązek prowadzenia wykazu podmiotów zwolnionych z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Zwolnienia te są bowiem odnotowywane w systemie OSOZ, a w związku z tym nie ma potrzeby powielania tych danych w wykazie.

 

Dowiedz się więcej z książki
Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł