Projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 282b § 5 ustawy - Ordynacja podatkowa w brzmieniu nadanym nowelizacją z 10 września 2015 r. W myśl powyższego upoważnienia, minister finansów określa w drodze rozporządzenia wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, uwzględniając elementy zawiadomienia określone w art. 282b § 4 oraz możliwość wyrażenia zgody lub złożenia wniosku na wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Zgodnie ze zmienionym przepisem zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej powinno zawierać podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia, a jeżeli zawiadomienie zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego – bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenia ministra finansów z 25 listopada 2011 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (Dz. U. Nr 267, poz. 1580).

Dowiedz się więcej z książki
Ordynacja podatkowa. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł