Pytanie

Podczas delegacji do Norwegii pracownik spółki kupił zestaw narzędzi i materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego o wartości ok. 2000 zł. Materiały eksploatacyjne został zamontowane w tym samochodzie jeszcze na terenie Norwegii.
Czy zakupy należy zgłosić do odprawy celnej?

Odpowiedź

Jeżeli są to materiały eksploatacyjne inne niż paliwo i smary, to ich przywóz do Unii Europejskiej stanowi przywóz towarów podlegający należnościom celnym przywozowym oraz VAT od importu. Należy je zatem zgłosić do odprawy celnej.

Uzasadnienie

Regulacje prawne dotyczące zwolnień z należności celnych są zawarte w przepisach rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. U. UE. seria L z 2009 r. Nr 324, poz. 23) – dalej r.w.s.z.c.

W Rozdziale XXVIII tego rozporządzenia znajdują się zwolnienia dotyczące "paliw i smarów znajdujących się w drogowych pojazdach mechanicznych oraz w pojemnikach specjalnego przeznaczenia".
W myśl art. 107 ust. 1 r.w.s.z.c. zwalnia się z należności celnych przywozowych:
a) paliwa przewożone w standardowych zbiornikach:
– prywatnych i handlowych pojazdów mechanicznych oraz motocykli,
– pojemników specjalnego przeznaczenia,
wjeżdżających na obszar celny Wspólnoty;
b) paliwa znajdujące się w przenośnych zbiornikach przewożonych przez prywatne pojazdy mechaniczne i motocykle, przy ilości maksymalnej 10 litrów na pojazd, nie naruszając krajowych przepisów dotyczących przechowywania i transportu paliw,
Zwolnienie powyższe stosuje się również do smarów znajdujących się w pojazdach mechanicznych i potrzebnych do ich normalnego działania podczas jazdy.

W tym samym zakresie funkcjonuje zwolnienie z podatku VAT od importu tych towarów. W myśl bowiem art. 77 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., zwalnia się od podatku import:
1) paliwa przewożonego w standardowych zbiornikach:
a) prywatnych środków transportu,
b) środków transportu przeznaczonych do działalności gospodarczej,
c) specjalnych kontenerów
- w ilości do 200 litrów na środek transportu;
2) paliwa w przenośnych zbiornikach przewożonych przez prywatne środki transportu, przeznaczone do zużycia w tych pojazdach, nie więcej jednak niż 10 litrów;
3) niezbędnych do eksploatacji środków transportu smarów znajdujących się w tych środkach.

Jeśli są to materiały eksploatacyjne inne niż paliwo i smary, to ich przywóz do Unii Europejskiej stanowi przywóz towarów podlegający należnościom celnym przywozowym oraz VAT od importu. Należy je zatem zgłosić do odprawy celnej.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego