W przedstawionej sytuacji możliwe są dwa scenariusze. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (zob. art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Istnieją jednak zwolnienia z tego obowiązku, które określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930) – dalej r.z.e.
Do końca kwietnia 2011 r. przepisy r.z.e. zwalniały z obowiązku ewidencjonowania, między innymi, usługi kursów jogi (zwolnienie to wynikało z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a r.z.e. w zw. z poz. 29 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – Dz. U. Nr 224, poz. 1797). Od dnia 1 maja 2011 r. usługi takie nie korzystają jednak ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. Usługi takie na gruncie PKWiU z 2008 r. klasyfikowane są w grupowaniu 85.51.10.0 (grupowanie to obejmuje usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych), zaś usługi należące do tego grupowania zostały wyłączone spod zakresu stosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obejmującego usługi w zakresie edukacji (zob. § 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 29 załącznika do r.z.e.).

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że ani przed 1 maja 2011 r., ani obecnie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania nie korzystają dostawy soków oraz owoców. Ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania nie korzystały ani nie korzystają również dostawy przekąsek, mat do jogi oraz książek.
W świetle powyższego możliwe są w przedstawionej sytuacji dwa scenariusze. Pierwszy z nich ma zastosowanie, jeżeli w poprzednich latach podatnik, o którym mowa, przekroczył limit zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania przysługującego ze względu na wysokość obrotów podlegających temu obowiązkowi (limit ten w pierwszym roku działalności wynosił 20.000 zł, w kolejnych latach – 40.000 zł). Podkreślić należy, że do obrotów podlegających obowiązkowi ewidencjonowania wlicza się również wartość zwolnionej przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania, tj. w omawianym przypadku (w stanie prawnym obowiązującym do kwietnia 2011 r.) wartość usług nauki jogi świadczonych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Jeżeli ten scenariusza ma zastosowanie, podatnik już od 1 maja 2011 r. obowiązany jest do ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej świadczonych usług jogi. Podatnik w takim przypadku winien jak najszybciej dopełnić obowiązków związanych z rozpoczęciem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, tj. nabyć kasę, dokonać jej fiskalizacji oraz zgłosić kasę naczelnikowi urzędu skarbowego. W przypadku tego scenariusza podatnik, o którym mowa, nie będzie mógł w związku z zakupem kasy skorzystać z ulgi na zakup kas (gdyż rozpocznie ewidencjonowanie z naruszeniem terminu).

Drugi ze scenariuszy ma zastosowanie, jeżeli w poprzednich latach podatnik, o którym mowa, nie przekroczył wskazanych powyżej limitów zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania przysługującego ze względu na wysokość obrotów podlegających temu obowiązkowi. Oznaczałoby to, że podatnik na dzień dzisiejszy nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej (dotyczy to zarówno usług nauki jogi, jak i sprzedaży wymienionych w pytaniu towarów). Obowiązek taki ewentualnie powstanie po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi w ciągu roku przekroczenie kwoty obrotów podlegających obowiązkowi ewidencjonowania w wysokości 40.000 zł z działalności (zob. § 3 ust. 6 r.z.e.).
W przypadku tego scenariusza obowiązków wskazanych powyżej (nabycia kasy, dokonania jej fiskalizacji oraz zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego) podatnik powinien dokonać przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży po utracie prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. Rozpoczęcie ewidencjonowania w terminie pozwoli również w przypadku tego scenariusza na skorzystanie przez podatnika z tzw. ulgi na zakup kas (zob. art. 111 ust. 4 i 5 u.p.t.u. oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących - Dz. U. Nr 257, poz. 1733).