Pytanie:
Co w takiej sytuacji zrobić?

Odpowiedź:
Organ podatkowy powinien ustalić, kto jest spadkodawcą i wtedy wydać decyzję na podatek rolny – albo na spadkodawcę(ców), albo na dzierżawcę.

 

Jak wynika z przedstawionego w pytaniu stanu faktycznego, podatnikiem podatku rolnego w stosunku do gruntu będącego we własności rolnika, który je wydzierżawił na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych. Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) – dalej u.p.r., w takiej stacji podatnikiem jest dzierżawca.
Jeżeli właściciel gruntu zmarł, to umowa dzierżawy nie wygasa, lecz w miejsce zmarłego wstępują spadkobiercy. Jednakże, wydaje się, iż wygasa podstawa prawna z art. 3 ust. 3 u.p.r. Dotyczy bowiem wyłącznie sytuacji, gdy grunty są dzierżawione od rencisty lub emeryta w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.). Jak wynika z orzeczenia WSA w Łodzi z dnia 10 września 2008 r., I SA/Łd 490/08: "Zmiana podmiotu po stronie wydzierżawiającego (na osobę niebędącą emerytem lub rencistą) skutkuje tym, że umowa taka nie spełnia już wymogów umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników".
Tym samym, organ podatkowy powinien ustalić, kto jest spadkodawcą i wtedy wydać decyzję na podatek rolny – albo na spadkodawcę(ców), albo na dzierżawcę.