Dokument odpowiada na kluczowe wyzwania stojące przed Izbą, a zaliczono do nich:

- lepszy kontakt z przedsiębiorcami i zwiększenie liczby klientów,

- wzrost liczby członków i integracja środowiska,

- wskazanie różnic i przewag doradców podatkowych,

- zwiększenie znaczenia KIDP, jako instytucji opiniotwórczej w zakresie legislacyjnych zmian podatkowych.

Strategia zawiera analizę stanu obecnego i diagnozę podjętych dotychczas działań w zakresie promocji. Za główny problem wizerunkowy zawodu doradcy podatkowego uznano niską świadomość wśród społeczeństwa, czym dokładnie zajmują się doradcy podatkowi, a szczególnie wśród przedsiębiorców, czyli głównej grupy, do której doradcy podatkowi kierują swoje usługi.

W opracowaniu zwrócono także uwagę na inny aspekt wymagający działania, którym jest brak spójności wewnątrz środowiska samych doradców co do postrzegania własnego zawodu.

Strategia definiuje pożądane postrzeganie zawodu doradcy podatkowego i główne grupy docelowe, do których będą kierowane działania komunikacyjne. Grupy te podzielono na bezpośrednie: przedsiębiorców, organizacje zrzeszające przedsiębiorców, doradców podatkowych i studentów oraz pośrednie: liderów opinii (ekonomistów, organizacje wspierające przedsiębiorczość, akademików), obecnych klientów doradców podatkowych, media oraz administrację państwową i władzę ustawodawczą. Sformułowane zostały główne komunikaty dla ww. grup i rozdzielono zadania w obszarze komunikacji pomiędzy KRDP, Regionalne Oddziały KIDP i rzecznika prasowego.

Zaproponowane działania komunikacyjne mają charakter długofalowy - jak zaznaczono, budowanie wizerunku jest długotrwałym procesem, a postrzeganie organizacji, w tym wypadku roli i znaczenia zawodu doradcy podatkowego wymaga czasu, systematycznych działań i jasnego przekazu. Działania zaplanowano w perspektywie12 i 36 miesięcy.

Strategia zawiera koncepcje projektów skierowanych do poszczególnych grup docelowych.

Komunikacja skierowana do studentów ma być realizowana poprzez kampanię pod hasłem „Licencja na doradzanie”. Jak czytamy w dokumencie, chcąc zawalczyć o uwagę studentów konieczne jest zaproponowanie lekkiej wciągającej komunikacji, która będzie angażowała długofalowo. Centrum działań kampanii będzie oparte od specjalnie stworzoną stronę www.licencjanadoradzanie.pl, a głównym elementem platformy będzie gra, w której wziąć będą mogli studenci.

Kampania „Czy stać Cię na ryzyko?” to pomysł na komunikację adresowaną do przedsiębiorców. Jej celem jest wskazanie wyróżników i przewag doradców podatkowych skupionych w KIDP, uwrażliwienie przedsiębiorców na ryzyka związane z doborem partnerów biznesowych i zmiennym ustawodawstwem, promowanie uczciwego podejścia do biznesu wśród przedsiębiorców działających w Polsce oraz odświeżenie wizerunku i zdystansowanie się od zwykłych biur rachunkowych.

Osobna kampania skierowana jest do start-up’ów pod hasłem „Ogarnij podatki” ma pokazać korzyści płynących z rozpoczynania działalności przy wsparciu doradcy podatkowego, który zapewnia kompleksową obsługę przedsiębiorcy, w tym także prowadzenie ksiąg rachunkowych, i wskazanie przewag kancelarii doradcy podatkowego nad biurem księgowym..

Izba ma być obecna w mediach społecznościowych - w LinkedIn i na Facebooku.  

Jeśli chodzi o działania skierowane do samych doradców podatkowych w strategii zaproponowano przeprowadzenie kampanii wewnętrznej pod hasłem „Różnorodność pomysłów – jedna idea”, której celem ma być zaktywizowanie członków Izby do wdrażania zmian w organizacji, ujednolicenie wizerunku na poziomie krajowym i wzrost rozpoznawalności środowiska wśród przedsiębiorców, odświeżenie wizerunku i pokazanie przewag nad biurami rachunkowymi prowadzonymi przez osoby bez uprawnień doradcy podatkowego. Proponuje się też stworzenie i promowanie nowej identyfikacji wizualnej przygotowanej dla doradców podatkowych.

Działania skierowane do administracji państwowej powinny rozpocząć się w 2016 roku, ponieważ jesienne wybory parlamentarne przyniosą dużo zmian zarówno w samym parlamencie jak i ministerstwach czy innych organach państwowych. Do tego momentu należy skoncentrować się na wypracowaniu modelu współpracy z administracją, tak, aby stać się dla niej partnerem przy tworzeniu nowych rozwiązań prawnych i opiniowaniu zmian.

Strategia komunikacji została opracowana przez MSLGROUP, firmy PR-owej wyłonionej w drodze przetargu. Prace nad dokumentem prowadzono przy współpracy z Komisją Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP i przy szerokich konsultacjach z przedstawicielami Regionalnych Oddziałów KIDP.

W preambule do dokumentu zaznaczono, że przy realizacji strategii trzeba mieć na uwadze ograniczenia wynikające ze społecznego charakteru organizacji i dobrowolności pracy po stronie członków Izby, a także konieczności przestrzegania dyscypliny budżetowej. Wdrożenie strategii zależne będzie zatem od stopnia zaangażowania członków całego samorządu.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł