Chodzi o Metodykę w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych. Pisaliśmy o niej tutaj >>.

Celem dokumentu jest wprowadzenie wspólnej dla całej KAS wskazówki oceny dochowania przez podatnika należytej staranności, określenie rekomendacji dla KAS w zakresie tego, co należy badać w pierwszej kolejności, uwzględniając te działania, które w praktyce może realnie wykonać podatnik, aby rzetelnie zweryfikować swoich kontrahentów oraz zwiększenie przejrzystości działań KAS.

Metodyka pomocna organom podatkowym…
W praktyce oznacza to, że organy podatkowe powinny ocenić, czy podatnik należycie zweryfikował swojego kontrahenta, czyli dostawcę towaru i okoliczności transakcji z nim zawieranej. MF zapewnia, że jeżeli podatnik podejmie działania wskazane w Metodyce, to istotnie zwiększa się prawdopodobieństwo dochowania przez niego należytej staranności. Dopiero jeżeli zignoruje obiektywne okoliczności, wskazujące na to, że transakcja może mieć na celu naruszenie prawa lub oszustwo, powinno mu zostać zakwestionowane prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w KNDP, liczy, że dokument wprowadzi pewien standard w działaniach organów i tym samym staranność podatników będzie oceniana według jednolitych zasad we wszystkich organach. Przyznaje jednak, że dokument nie będzie wprost chronił podatników i ma nadzieję, że być może kiedyś doczekamy się objaśnień dających taką ochronę.

Paweł Gruza, wiceminister finansów, ocenił w środę, że na razie jest zbyt wcześnie na przedstawienie dokumentu adresowanego bezpośrednio do podatników.

...ale także podatnikom
Zdaniem Krzysztofa Burnosa, prezesa Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, wytyczne należytej staranności opracowane dla organów podatkowych to nic innego jak zbiór dobrych praktyk biznesowych, jakie powinien wdrożyć każdy świadomy przedsiębiorca w swojej firmie. Wytyczne zawierają w sobie procedury zarządzania ryzykiem transakcji, w tym ryzykiem bycia oszukanym zarówno przez przestępcę podatkowego jak i przez nierzetelnego kontrahenta. Są to procedury dobrze znane przez prezesów, dyrektorów finansowych, czy audytorów (biegłych rewidentów). Burnos zwraca uwagę, że najważniejsze jest jednak to, aby nie czytać tych wytycznych w sposób literalny tak jak ustaw podatkowych lecz celowościowy. Pisane są one bowiem językiem biznesowym. Jego zdaniem wydanie odrębnych wytycznych dla podatników jest zbędne. Stosowanie wspólnych wytycznych zapewnia spójność praktyki i redukuje ryzyko podatkowe po stronie podatnika.

Zobacz również
: Wirtualne biuro kontrahenta powinno wzbudzić podejrzenia >>
Z pełną treścią Metodologii można zapoznać się tutaj >>