Pytanie

Podatnik zauważył brak faktury za energię elektryczną za marzec. Wystąpił o duplikat, który otrzymał w lipcu. Na duplikacie nie widnieje data wystawienia duplikatu oraz brak jest nowego terminu płatności. Pierwotny termin płatności za energię elektryczną był w kwietniu.

Odpowiedź

Z prawa do odliczenia podatku naliczonego z duplikatu, o którym mowa w pytaniu, podatnik może skorzystać w drodze korekty deklaracji VAT-7 za kwiecień, tj. miesiąc, w którym upłynął termin płatności zagubionej faktury. Nie jest dopuszczalne odliczenie podatku z duplikatu w bieżącej deklaracji VAT-7.

Uzasadnienie

Duplikatem faktury jest faktura wystawiona ponownie w przypadku, gdy egzemplarz pierwotnie wystawionej faktury ulegnie zniszczeniu albo zaginie (zob. § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 68, poz. 360 z późn. zm.). Duplikaty faktur są fakturami, a więc kwoty podatku określone w duplikatach faktur podlegają odliczeniu (zob. art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.).

To kiedy z duplikatów faktur może być odliczany podatek, zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Możliwe są trzy scenariusze, z których pierwsze dwa dotyczą duplikatów faktur dokumentujących czynności, dla których prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 10 pkt 1 u.p.t.u., a więc w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymuje fakturę. Scenariusze te w przedstawionej sytuacji nie mają jednak zastosowania (zakładając, że zagubiona faktura dokumentująca dostawę energii elektrycznej zawierała informację jakiego okresu dotyczy).

Trzeci scenariusz znajduje zastosowanie w przypadkach, gdy prawo do odliczenia powstaje zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 3 u.p.t.u., a więc w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności za nabywane przez podatników towary i usługi. Stosowania tej zasady nie zmienia zniszczenie lub zaginięcie pierwotnego egzemplarza faktury, jak również wystawienie duplikatu faktury. A zatem w przypadkach takich okresem rozliczeniowym powstania prawa do odliczenia pozostaje okres, w którym upłynął termin płatności. Odpowiednie zastosowanie ma w tym zakresie postanowienie Naczelnika I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 20 listopada 2006 r. (1471/NUR1/443-326/1/06/AP), w którym czytamy, że "Spółka ma prawo odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury za dostawę mediów w miesiącu, w którym przypada termin płatności określony w tej fakturze bądź też w miesiącu następnym [obecnie nie tylko w miesiącu późniejszym, ale również w miesiącu o dwa miesiące późniejszym - przyp. aut.]. W związku z faktem, iż w przedmiotowym stanie faktycznym Spółka otrzymała duplikaty faktur po upływie terminu płatności winna dokonać korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT, tj. za miesiąc, w którym ten termin przypada".

Ten właśnie scenariusz ma w omawianej sytuacji zastosowanie, gdyż faktury dokumentujące dostawy energii elektrycznej stanowią – o ile zawierają informację jakiego okresu dotyczą (zakładam, że warunek ten jest spełniony) – należą do faktur, do których ma zastosowanie art. 86 ust. 10 pkt 3 u.p.t.u. A zatem z prawa do odliczenia podatku naliczonego z duplikatu, o którym mowa w pytaniu, podatnik może skorzystać w drodze korekty deklaracji VAT-7 za kwiecień, tj. miesiąc, w którym upłynął termin płatności zagubionej faktury. Nie jest dopuszczalne odliczenie podatku z duplikatu w bieżącej deklaracji VAT-7.