Odpowiedź:
1. Zmniejszenia wartości importu usług należałoby rozliczyć w deklaracji za miesiąc, w którym otrzymano notę kredytową od spółki niemieckiej.
2. Należy zastosować kurs odnoszący się do okresu powstania obowiązku podatkowego, tj. użyty do przeliczenia faktur pierwotnych.
Uzasadnienie:
W przypadku faktury powodującej zmniejszenie obrotu i kwoty podatku należnego podatnik powinien dokonać korekty podstawy opodatkowania importu usług w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał notę kredytową od usługodawcy zagranicznego.
Podobnie wskazują organy podatkowe, przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 15 grudnia 2011 r., IPPP3/443-1258/11-3/KC, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, wskazał że: "Obniżenie lub podwyższenie wartości importu usług w sytuacji, gdy jest ono skutkiem czynności mających miejsce po wystawieniu pierwotnej faktury (np. udzielenie rabatu czy podwyższenie ceny), powinno nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano fakturę korygującą. Jeżeli jednak przyczyna korekty istniała już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, wówczas korekta powodująca zwiększenie podatku należnego powinna być dokonana wstecz (tj. ujęta w rozliczeniu za okres, w którym w wyniku błędu zaniżony został podatek należny), natomiast korekta zmniejszająca kwotę podatku należnego winna być rozliczona w momencie otrzymania przez nabywcę faktury korygującej".
A zatem w przedstawionej przez Państwa sytuacji zmniejszenia wartości importu usług należałoby rozliczyć w deklaracji za miesiąc, w którym otrzymano notę kredytową od  spółki niemieckiej.
Do przeliczenia podstawy opodatkowania zastosowanie znajdzie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. – który stanowi, iż w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.
W związku z czym należy zastosować kurs odnoszący się do okresu powstania obowiązku podatkowego, tj. użyty do przeliczenia faktur pierwotnych.

Artur Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 17 marca 2015 r.