Odpowiedź:
W związku ze śmiercią wspólnika należy sporządzić remanent, aczkolwiek nie zachodzi potrzeba sporządzania sprawozdania finansowego.

Uzasadnienie:
Co do zasady, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) – dalej k.s.h., śmierć wspólnika stanowi jedną z przyczyn rozwiązania spółki. Jednak pomimo śmierci wspólnika, spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub jeżeli pozostali wspólnicy niezwłocznie (po śmierci wspólnika) tak postanowią, na co pozwalają przepisy art. 64 k.s.h. Ponadto, na podstawie art. 60 k.s.h., jeżeli umowa spółki przewidywała, że w razie śmierci wspólnika spółka ma istnieć nadal z jego spadkobiercami, spadkobiercy lub spadkobierca wstępują do spółki z chwilą śmierci wspólnika.
W związku z powyższym, na dzień śmierci wspólnika należy sporządzić spis z natury, aczkolwiek nie jest to powodowane przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) – dalej u.o.r. Wynika to z konieczności ustalenia dochodu zmarłego wspólnika oraz dochodu zastępującego go spadkobiercy dla celów podatkowych.
Jeśli chodzi o konieczność sporządzenia sprawozdania finansowego, to zgodnie z art. 45 ust. 1 u.o.r. sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 2 u.o.r. Zgodnie z tym przepisem, księgi rachunkowe zamyka się:
1) na dzień kończący rok obrotowy,
2) na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie,
3) na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,
4) w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia,
5) na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału,
6) na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości,
7) na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami.
W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba sporządzania sprawozdania finansowego w związku ze śmiercią wspólnika trzyosobowej spółki jawnej.

Maciej Jurczyga, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 11.09.2015 r.