Konwencję tę podpisano w Sarajewie 4 czerwca 2014 r.

Nowa Konwencja między Polską a Bośnią i Hercegowiną będzie oparta o aktualną wersję Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Jej przepisy będą miały zastosowanie do osób fizycznych i osób prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, BiH lub w obu krajach.

Zobacz: Nowa umowa podatkowa z Bośnią i Hercegowiną >>

W przypadku Polski jej postanowieniami objęty zostanie podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). W przypadku BiH obejmie ona podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek od zysków przedsiębiorstw.

Zgodnie z Konwencją w przypadku Polski jako podstawowa metoda unikania podwójnego opodatkowania zastosowanie będzie miała tzw. metoda wyłączenia z progresją. W odniesieniu do dochodów z zysków przedsiębiorstw, dywidend, odsetek, należności licencyjnych, zysków z przeniesienia własności majątku oraz do innych dochodów, nieobjętych pozostałymi postanowieniami Konwencji, zastosowanie będzie mieć jednak tzw. metoda zaliczenia proporcjonalnego.

Metoda wyłączenia z progresją polega na tym, że dochód osiągnięty za granicą jest zwolniony z podatku w kraju rezydencji podatkowej, natomiast jest brany pod uwagę jedynie przy obliczaniu stawki podatkowej, według której podatnik będzie zobowiązany rozliczyć podatek od dochodów uzyskanych w kraju rezydencji podatkowej.

Metoda proporcjonalnego zaliczenia polega na tym, że podatek zapłacony od dochodu osiągniętego za granicą jest zaliczany na poczet podatku należnego w kraju rezydencji podatkowej, obliczonego od całości dochodów w takiej proporcji, w jakiej dochód ze źródeł zagranicznych pozostaje w stosunku do całości dochodu podatnika.

W Konwencji znalazły się także przepisy zapewniające stosowanie w relacjach bilateralnych tzw. pełnej klauzuli wymiany informacji, zgodnej z międzynarodowym standardem OECD.

W uzasadnieniu do projektu napisano, że obowiązującą ciągle umowę między PRL, a byłą Jugosławią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania podpisano w 1985 r.

Zobacz książkę "Konwencja Modelowa OECD i Konwencja Modelowa ONZ w polskiej praktyce traktatowej" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>

"W nowych warunkach gospodarczych, jak i nowej sytuacji międzynarodowej zaistniałej po roku 1989, zawarte w latach osiemdziesiątych umowy podatkowe nie odpowiadają współczesnym wymogom wynikającym z przystąpienia Polski do Europejskiej Organizacji Współpracy i Rozwoju (OECD), jak i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Zachodzi zatem potrzeba wynegocjowania nowych umów z partnerami gospodarczymi Polski, do których niewątpliwie zalicza się Bośnia i Hercegowina" - wyjaśniono.

Wskazano, że na przestrzeni ostatnich lat Polska zawarła nowe umowy m.in. Katarem, Wielką Brytanią, Finlandią, Norwegią, Arabią Saudyjską, Singapurem, Czechami oraz USA. Podpisano ponadto Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z Kanadą oraz Protokoły zmieniające umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Szwajcarią, Maltą, Cyprem, Islandią, Indiami oraz Luksemburgiem. (PAP)

mmu/ son/

Zobacz też: Państwa są zainteresowane ograniczaniem podwójnego opodatkowania >>