Nowa umowa zastąpi obowiązującą obecnie konwencję z 1985 r., która została podpisana z Jugosławią. Umowa została przygotowana w oparciu o Modelową Konwencję OECD.

Konwencja przewiduje, iż w przypadku Polski jej postanowieniami objęty zostanie podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku Bośni i Hercegowiny obejmie ona podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek od zysków przedsiębiorstw.

Nowa konwencja ustanawia ogólną zasadę, iż zyski przedsiębiorstwa danego państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że osiągane są w drugim państwie za pośrednictwem położonego tam zakładu.

Podobnie jak w umowie z 1985 r., także w nowej konwencji przewidziano, iż dywidendy mogą być opodatkowane w państwie, w którym osoba je otrzymująca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, natomiast państwo spółki wypłacającej zachowuje prawo do pobrania podatku u źródła. Podatek ten nie może jednak przekroczyć:

- 5 procent kwoty dywidendy brutto (jeżeli rzeczywistym beneficjentem jest spółka, która posiada bezpośrednio co najmniej 25 proc. prawa głosu w spółce wypłacającej dywidendy),

- 15 procent kwoty dywidendy brutto w pozostałych przypadkach.

Prawo do opodatkowania odsetek u źródła, nowa konwencja utrzymała na poziomie 10 proc. kwoty odsetek brutto.

W przypadku Polski jako podstawowa metoda unikania podwójnego opodatkowania zastosowanie ma metoda wyłączenia z progresją. W nowej umowie rozszerzono zastosowanie metody zaliczenia proporcjonalnego w odniesieniu do dochodów z zysków przedsiębiorstw, dywidend, odsetek, należności licencyjnych, zysków z przeniesienia własności majątku oraz do innych dochodów, nieobjętych postanowieniami konwencji.