Pytanie

Jakie zmiany nastąpią z dniem 1 stycznia 2014 r. na gruncie VAT dla podatników dokonujących WDT oraz WNT?

Odpowiedź

Główne zmiany w VAT dotyczące WDT i WNT zostały dokonane przed 2014 r., ale i od 1 stycznia 2014 r. zostało wprowadzonych kilka rozwiązań, na które warto zwrócić uwagę – bliższe informacje w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Główne zmiany w VAT dotyczące WDT i WNT zostały dokonane przed 2014 r. ale i od 1 stycznia 2014 r, zostało wprowadzonych kilka rozwiązań, na które warto zwrócić uwagę. Począwszy od 2014 r. prawodawca wyraźnie wskazuje w art. 13 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., że dla sklasyfikowania dostawy jako WDT nie jest niezbędnym aby podmiot ją dokonujący był zarejestrowany jako podatnik VAT UE (nie może być zwolniony na podstawie art. 113 u.p.t.u.).

Literalnie zmieniły się przepisy dotyczące zasad definiowania podstawy opodatkowania w WDT a zwłaszcza w WNT, jednak są to zmiany o charakterze dostosowawczym (nie merytorycznym a redakcyjnym), wynikające z ogólnych zmian dotyczących podstawy opodatkowania.

Uproszczone zostały zasady dokumentowania w przypadku WDT nowego środka transportu (uchylony ust. 7 art. 42 u.p.t.u. – dokument wywozu w trzech egzemplarzach; zlikwidowany został obowiązek przesyłania jednego egzemplarza faktury do biura wymiany informacji; z tym też wiąże się nowa regulacja zapisana w art. 106h u.p.t.u.).

Istotne zmiany (i one są najważniejsze od 2014 r.) zostały wprowadzone w odniesieniu do rozliczania VAT naliczonego w przypadku WNT. Wprawdzie prawodawca zachował zasadę, wedle której źródłem podatku jest VAT należny z tytułu WNT (z zastrzeżeniem: jeżeli VAT należny został wykazany w rozliczeniu podatkowym), jednak do WNT innego niż w ramach przemieszczenia wewnętrznego wprowadził dodatkowe regulacje odnoszące się do momentu otrzymania faktury. Nowością jest to, że podatnik zobligowany jest do zmniejszania VAT naliczonego z tytułu WNT w przypadku gdy dokonał rozliczenia podatku naliczonego ale w terminie trzech miesięcy od zakończenia miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT (uwaga: przesunięcie odliczenia na następny miesiąc lub okres NIE odsuwa w czasie korekty z tytułu braku faktury) nie otrzymał od zagranicznego kontrahenta faktury. W takiej sytuacji w rozliczeniu za okres, w którym upływa trzymiesięczny termin zmniejszy VAT naliczony po to by znów uwzględnić go w deklaracji za miesiąc otrzymania faktury.

Jeżeli podatnik w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.
Oczywiście, od 2014 r. przepisy prawa podatkowego – również w odniesieniu do WNT – w żaden sposób nie posługują się pojęciem faktury wewnętrznej.

W art. 113 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u. zostało wyraźnie wskazane, że przy badaniu wartości sprzedaży podatnika na potrzeby stosowania zwolnienia z tego artykułu nie uwzględnia się wartości WDT.

Chcesz zapoznać się ze zmianami w VAT w 2014 r. zobacz:

"Pakiet VAT 2014"  - dostępny w księgarni internetowej Profinfo >>>

Zapraszamy także do wzięcia udziału w Konferencji VAT 2014 >>>