Odpowiedź:

Umowa leasingu, o której mowa, jest tzw. podatkową umową leasingu operacyjnego. Koszty z tytułu używania samochodu będącego przedmiotem tej umowy mogą być w tej sytuacji zaliczane do kosztów uzyskania przychodów bez uwzględniania limitu wynikającego z tzw. kilometrówki oraz bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego (z nieistotnym w omawianej sytuacji zastrzeżeniem art. 23b ust. 2 u.p.d.o.f.), jeżeli:
– umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości,
– umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony,
– suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu.
Nie ulega wątpliwości, ze w omawianym przypadku spełniony jest pierwszy ze wskazanych warunków, zaś drugi – zważywszy, że umowa leasingu została zawarta przez spółkę cywilną (a w zasadzie przez wspólników spółki cywilnej) – nie ma zastosowania. Odnośnie trzeciego warunku wyjaśnić pragnę, że przyjmuje się, iż na sumę ustalonych w umowie leasingu opłat składa się również kwota wykupu, przy czym dotyczy to również sytuacji, gdy leasingobiorca nie skorzysta z opcji wykupu (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 maja 2014 r. - ILPB4/423-80/14-2/ŁM). A zatem umowa leasingu, o której mowa, jest umową leasingu spełniającą warunki, o których moa w art. 23b ust. 1 u.p.d.o.f., a więc tzw. podatkową umową leasingu operacyjnego. Koszty z tytułu używania samochodu będącego przedmiotem tej umowy mogą być w tej sytuacji zaliczane do kosztów uzyskania przychodów bez uwzględniania limitu wynikającego z tzw. kilometrówki oraz bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (zob. art. 23 ust. 3b u.p.d.o.f.).

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 31.05.2016 r.