Odpowiedź:

Zezłomowany został samochód zamortyzowany jednorazowo, co oznacza, iż wydatki na jego zakup zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Nie powstanie zatem dodatkowy koszt w związku z likwidacją przedmiotowego samochodu.
Z dniem zezłomowania należałoby wykazać przychód odpowiadający wartości rynkowej odzyskanych części.
Następnie z chwilą zainstalowania zdemontowanych części do innego środka trwałego będzie można rozliczyć powyższe kwoty w kosztach uzyskania przychodów stosownie do charakteru wydatków. Jeśli będą stanowiły remont wówczas będą podlegały rozliczeniu bezpośrednio w kosztach. Natomiast w sytuacji, gdy będą miały charakter ulepszenia będą podlegały zaliczeniu do kosztów w formie odpisów amortyzacyjnych.

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisami art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym.
Ponadto do kosztów podatkowych nie zaliczymy strat:
– w środkach trwałych lub wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych (art. 23 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f.),
– powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, ale tylko w przypadku, gdy środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności (art. 23 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f.).
Jednakże w Państwa sytuacji żaden z powyższych przepisów nie znajdzie zastosowania.
Zezłomowany bowiem został samochód zamortyzowany jednorazowo, co oznacza, iż wydatki na jego zakup zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Nie powstanie zatem dodatkowy koszt w związku z likwidacją przedmiotowego samochodu.
Należy natomiast dokonać wykreślenia go z ewidencji środków trwałych. Jak stanowi bowiem art. 22h ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f., odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.
W Państwa przypadku pojawia się jeszcze kwestia odzyskania części ze zezłomowanego samochodu. Przepisy podatkowe nie regulują wprost kwestii rozliczenia zezłomowanego majątku trwałego. Praktyka organów wskazuje jednak, iż gdy w wyniku likwidacji środka trwałego odzyskana zostaje jego część to należy wykazać z tego tytułu przychód podatkowy odpowiadający wartości rynkowej odzyskanej części (np. Naczelnik Urzędu Skarbowego w interpretacji z dnia 13 czerwca 2007 r., PD 423-42/07).
A zatem z dniem zezłomowania należałoby wykazać przychód odpowiadający wartości rynkowej odzyskanych części.
Następnie z chwilą zainstalowania zdemontowanych części do innego środka trwałego będzie można rozliczyć powyższe kwoty w kosztach uzyskania przychodów stosownie do charakteru wydatków. Jeśli będą stanowiły remont wówczas będą podlegały rozliczeniu bezpośrednio w kosztach. Natomiast w sytuacji, gdy będą miały charakter ulepszenia będą podlegały zaliczeniu do kosztów w formie odpisów amortyzacyjnych.

Artur Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  24.06.2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów