Odpowiedź:

Składając korektę informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27) po przekształceniu powinny zostać wpisane dane spółki przekształconej, czyli spółki jawnej.

Uzasadnienie:

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że jak wynika z art. 93a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) – dalej o.p., osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształconej spółki.
Zatem spółka z o.o. wstępuje w prawa i obowiązki przekształconej spółki jawnej.
Zgodnie z art. 81 § 1 o.p. w związku z art. 3 pkt 5 o.p., jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej podatnik może skorygować uprzednio złożoną informację podsumowującą w obrocie krajowym (VAT-27).
W interpretacji z dnia 6 grudnia 2012 r., IBPP2/443-920/12/BW, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził – „deklaracje korygujące VAT-7 dotyczące okresów przed połączeniem, z uwagi, że dotyczyć będą okresów rozliczeniowych, w których spółka przejmowana posiadała osobowość prawną i była odrębnym podatnikiem winny zawierać dane podmiotu przejmowanego (nazwę, adres, numer identyfikacji podatkowej), natomiast powinny zostać podpisane przez spółkę przejmującą.”
Zatem składając korektę informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27) po przekształceniu powinny zostać wpisane dane spółki przekształconej, czyli w opisanym przypadku dane spółki jawnej.

Piotr Kłos, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego 
Odpowiedzi udzielono 1.04.2016 r.