Odpowiedź:
Sprawozdanie z działalności wymaga udostępniania łącznie ze sprawozdaniem finansowym, które uzupełnia, w tym samym terminie. Oznacza to, że należy je sporządzić i podpisać tak, jak inne elementy sprawozdania finansowego.
Nie musi być podpisana każda strona. Warto jednak określić przy podpisie, że sprawozdanie zawiera określoną liczbę stron.
Uzasadnienie:
Jak słusznie stwierdza się w pytaniu, ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) – dalej u.o.r. – nie wyjaśnia wszystkich zagadnień dotyczących sprawozdania z działalności. Dlatego, zgodnie art. 10 ust. 3 u.o.r., w sprawach nieuregulowanych ustawą można stosować krajowe standardy rachunkowości, w tym KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności”, stanowiący załącznik do uchwały nr 6/2014 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 9 „Sprawozdanie z działalności” (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 17). Standard wskazuje, że:
1. Sprawozdanie z działalności podpisuje – podając datę podpisu – kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączanego do sprawozdania z działalności (pkt 5.5 standardu). Nie musi być podpisana każda strona. Warto jednak określić przy podpisie, że sprawozdanie zawiera określoną liczbę stron.
2. Zgodnie z pkt 5.6 standardu sprawozdanie z działalności wymaga udostępniania łącznie ze sprawozdaniem finansowym, które uzupełnia, w tym samym terminie. Oznacza to, że należy je sporządzić i podpisać tak, jak inne elementy sprawozdania finansowego.

Waldemar Gos, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 5.05.2015 r.