Odpowiedź:
Moim zdaniem powinniście Państwo księgować wydatki na nabycie lokalu na koncie 080 Środki trwałe w budowie. Koszty notarialne stanowią koszty bezpośrednio związane z nabyciem środka trwałego. Powinny zatem powiększać wartość środków trwałych w budowie. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że Państwa lokal mieszkalny jest środkiem trwałym przystosowywanym (budowanym przez okres dłuższy niż 6 miesięcy). W związku z tym koszty obsługi kredytu poniesione do dnia oddania lokalu mieszkalnego do używania będą powiększać jego wartość początkową i powinny być gromadzone na koncie 080 Środki trwałe w budowie.
W momencie przekazania budynku do używania należy dokonać przeksięgowania zgromadzonych wydatków z konta 080 Środki trwałe w budowie na konto 012 Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Jak rozumiem lokal będzie wynajmowany na krótkie terminy ale przez długi okres czasu (tylko wtedy będzie środkiem trwałym). Stawka amortyzacji będzie zależała od okresu ekonomicznej użyteczności budynku.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) - dalej u.o.r. - zdarzenia gospodarcze ujmuje się zgodnie z ekonomicznym charakterem. Niewątpliwie wydatki poniesione na mieszkanie, które następnie będzie wynajmowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, spełniają definicję aktywa zaliczanego do środków trwałych, która opisana jest w art. 3 ust. 1 pkt 15 u.o.r.
Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 u.o.r. środki trwałe wycenia się według ceny nabycia. Zgodnie natomiast z art. 28 ust. 2 u.o.r. cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania. W dalszej części, art. 28 ust. 8 u.o.r. stanowi, że cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:
1) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
2) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Maciej Soprych, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 25 listopada 2014 r.