W firmie produkcyjnej wyroby na magazyn są przyjmowane i rozchodowane po cenach ewidencyjnych, a różnica między ceną ewidencyjną a faktycznym kosztem wytworzenia rozliczana jest poprzez odchylenia na wyroby sprzedane. Spółka przekazuje niektóre swoje wytworzone wyroby na własne potrzeby, przyjmując je do ewidencji środków trwałych po cenach ewidencyjnych, które stanowią wartość początkową i są podstawą do naliczania amortyzacji.
Czy prawidłowo spółka amortyzuje przyjęty środek trwały w cenie ewidencyjnej?

Spółka postępuje nieprawidłowo przyjmując do amortyzacji wyroby własne w cenach ewidencyjnych. Spółka winna przyjąć te wyroby po faktycznym koszcie wytworzenia ustalonym zgodnie z przepisami ustawy podatkowej.
Pytający w treści pytania nie określił co kryje się pod pojęciem "ceny ewidencyjnej", zakładam jednak, iż chodzi o ceną "wyjściową" po jakiej przyjmuje towar na magazyn a następnie sprzedaje go kupującym, czyli poza realnym kosztem wytworzenia w cenie tej uwzględniona jest marża sprzedającego. Postępowanie takie jest niezgodne z zasadami dotyczącymi przyjmowania do ewidencji środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie.
Zgodnie z zasadą określoną w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p., kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m u.p.d.o.p., z uwzględnieniem art. 16 u.p.d.o.p.
Za wartość początkową środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie uznaje się koszt ich wytworzenia. Kosztem wytworzenia jest wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania (art. 16g ust. 4 u.p.d.o.p.).
Reasumując, spółka przyjmując do amortyzacji wyroby wytworzone we własnym zakresie winna przyjmować je (ustalać wartość początkową) w oparciu o koszt wytworzenia ustalony na podstawie art. 16g ust. 4 u.p.d.o.p.