Odpowiedź:

Przedsiębiorca, o którym mowa, ma od 1 stycznia 2017 r. status dużego przedsiębiorcy. W konsekwencji od tego dnia ciążą na nim wszystkie obowiązki w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), w tym obowiązek przekazywania w tym formacie na żądanie organów podatkowych całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych.

Uzasadnienie:

Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). I tak:
1) na podstawie przepisów art. 193a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) – dalej o.p., podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych są na żądanie organów podatkowych obowiązane przekazywać całość lub część tych ksiąg oraz dowodów księgowych w formacie JPK; jednakże z przepisów przejściowych wynika, że na mikroprzedsiębiorcach, małych przedsiębiorcach oraz średnich przedsiębiorcach obowiązek ten ciążyć będzie od 1 lipca 2018 r. – zob. art. 29 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649 z późn. zm.),
2) na podstawie art. 82 § 1b o.p. osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do comiesięcznego przekazywania w formacie JPK informacji o prowadzonej pełnej ewidencji VAT ewidencji VAT; jednak że z przepisów przejściowych wynika, że małych przedsiębiorcach oraz średnich przedsiębiorcach obowiązek ten ciążyć będzie od 1 stycznia 2017 r., zaś na mikroprzedsiębiorcach – od 1 stycznia 2018 r. (zob. art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 846)).

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że status przedsiębiorcy ustalany jest, co do zasady, na podstawie danych z dwóch ostatnich lat obrotowych (zob. art. 104-106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) – dalej u.s.d.g.). Oznacza to, że o ile przy ustalaniu statusu przedsiębiorcy w 2016 r. uwzględniane były – w przypadku przedsiębiorców stosujących jako lata obrotowe lata podatkowe – lata 2014 i 2015, przy ustalaniu statusu przedsiębiorcy w 2017 r. uwzględniane są – w przypadku przedsiębiorców stosujących jako lata obrotowe lata podatkowe – lata 2015 i 2016. Oznacza to również, że status niektórych przedsiębiorców stosujących jako lata obrotowe lata podatkowe z dniem 1 stycznia 2017 r. uległ zmianie.

Taka właśnie sytuacja ma miejsce w omawianym przypadku, tj. ze względu na średnioroczne zatrudnienie przekraczające 250 pracowników w latach 2015 i 2016 przedsiębiorca, o którym mowa, utracił z początkiem 2017 r. status średniego przedsiębiorcy (zob. art. 106 u.s.d.g.) i stał się dużym przedsiębiorcą. Oznacza to, że od 1 stycznia 2017 r. na przedsiębiorcy tym ciąży nie tylko obowiązek przekazywania w formacie JPK danych o ewidencji VAT, ale również obowiązek przekazywania na żądanie organów podatkowych całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w formacie JPK.

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  13.01.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów