Pytanie

Spółka przyznaje swoim odbiorcom premię z tytułu zrealizowanych zakupów uzależnioną od obrotu. Premia udzielana jest w formie towarowej, tzn. wydawana jest określona liczba towarów o wartości odpowiadającej ustalonej premii np. o wartości odpowiadającej 3 proc. wartości zrealizowanej zakupów, premia nie ma zatem postaci pieniężnej.
Czy w takiej sytuacji spółka prawidłowo uznaje przedmiotową premię na gruncie VAT za rabat towarowy i czy dokumentowanie go fakturą korygującą, która nie zmniejsza wprawdzie globalnej podstawy opodatkowania, ale zmniejsza cenę jednostkową towarów jest prawidłowe?

Odpowiedź

Udzielenie rabatu towarowego po wystawieniu faktury, skoro wiąże się ze zmniejszeniem ceny jednostkowej towaru, winno być udokumentowane fakturą korygującą.

Uzasadnienie

Premiowanie zamówienia zakupu określonej ilości danego towaru o określonej wartości poprzez wydanie określonej ilości takiego samego towaru bez zwiększenia kwoty należności za cały zakup, oznacza zastosowanie metody intensyfikacji sprzedaży zwanej rabatem towarowym (naturalnym). W efekcie taka forma premiowania oznacza obniżenie ceny jednostkowej.

Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. - wprzypadku gdy po wystawieniu faktury:

  1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1 u.p.t.u.,
  2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 u.p.t.u.,
  3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
  4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.,
  5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury - podatnik wystawia fakturę korygującą.

Zatem, skoro udzielenie rabatu towarowego po wystawieniu faktury wiąże się ze zmniejszeniem ceny jednostkowej towaru, winno być udokumentowane fakturą korygującą.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego