Osoba fizyczna wniosła do spółki jawnej grunt będący jej własnością osobistą (za który w momencie zakupu zapłaciła 50.000 zł). Wartość gruntu przy jego wniesieniu do spółki wyceniono na 500.000 zł i udziały o takiej wartości zostały przez tę osobę objęte. Po kilku miesiącach osoba fizyczna sprzedała udziały za kwotę 800.000 zł.
Jak ww. transakcje - wniesienia udziałów i ich sprzedaży, należy potraktować z punktu widzenia podatku dochodowego?
Rozumiem, że wniesienie udziałów jest wolne od podatku dochodowego. Natomiast w przypadku sprzedaży należy ustalić dochód.
Czy tym dochodem będzie różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży (800.000 zł), a wartością nominalną udziałów (500.000 zł), czy też różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży a ceną zakupu nieruchomości (50.000 zł)?
Na podstawie przepisu art. 22 ust. 1e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania, przychodu w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Biorąc pod uwagę, iż grunt nie podlega amortyzacji podatkowej, będąc jednak środkiem trwałym (art. 22c pkt 1 u.p.d.o.f.), kosztem uzyskania przychodów ze zbycia udziałów będzie wartość początkowa danego środka trwałego (gruntu) po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne dokonane przez podatnika od dnia rozpoczęcia amortyzacji do dnia wniesienia tego środka trwałego (gruntu) w formie aportu, czyli ustalona przez wspólników na dzień wniesienia wkładu lub udziału, wartość gruntu, nie wyższa jednak od ich wartości rynkowej, z dnia wniesienia wkładu (art. 22g ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f.). Zatem kosztem uzyskania przychodu 800.00 zł będzie kwota 500.000 zł, o ile nie była wyższa od wartości rynkowej tego gruntu z dnia jego wnoszenia do spółki.

Jarosław Wowra