Co zrobić w sytuacji, gdy rolnik składa w marcu wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a następnie w maju sprzedaje część gruntów?
Rolnik zawarł z nabywcą ustną umowę, że nie będzie składał we wrześniu wniosku o zwrot akcyzy.
Czy w takiej sytuacji rolnikowi przysługuje zwrot całego określonego w decyzji marcowej limitu?
Przy ustalaniu limitu zwrotu bierze się pod uwagę powierzchnię gruntów rolnych, względem których dany podmiot jest producentem rolnym. Limit oblicza się na podstawie stanu z dnia 1 kwietnia. Zwiększenie, bądź zmniejszenie stanu posiadanych gruntów pomiędzy dniem 1 kwietnia a złożeniem następnego wniosku w roku (we wrześniu) nie powoduje zmian w wysokości limitu. Fakt zatem, że już po złożeniu pierwszego wniosku w danym roku i już po dniu 1 kwietnia danego roku, wnioskodawca zmniejszył swój areał gruntów rolnych nie wpływa na wysokość przysługującego mu limitu (i kwoty zwrotu).
Regulacje prawne dotyczące zwrotu części akcyzy (zawartej w cenie oleju napędowego) dla rolników zawarte są w przepisach ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.) - dalej u.z.p.a.z.
Przepisy u.z.p.a.z. przewidują, że kwota zwrotu jest ustalana jako iloczyn ilości zakupionego oleju napędowego (w litrach) oraz stawki zwrotu podatku (określanej co roku w akcie wykonawczym). Jednocześnie jednak ustawodawca ustala limit zwrotu podatku. Ma on charakter roczny. Niezależnie od ilości zakupionego oleju napędowego, producent rolny nie będzie mógł dostać większego zwrotu niż przysługujący mu limit. Limit uzależniony jest od powierzchni użytków rolnych, względem których podmiot jest producentem rolnym.

Przepis art. 4 ust. 1 u.z.p.a.z. stanowi, że kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego (wynikającej z faktur VAT) oraz stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu. Nie ma żadnego znaczenia cena oleju napędowego. Istotna jest tylko jego ilość. Z przepisów ust. 2 – dotyczącego ustalania limitu – wynika, że przez ilość oleju napędowego należy rozumieć "ilość w litrach" (dm3). Stawkę zwrotu podatku co roku ustala Rada Ministrów. Producent rolny nigdy nie będzie mógł otrzymać zwrotu podatku ponad przysługujący mu limit. Jest on ustalany indywidualnie dla każdego producenta rolnego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 u.z.p.a.z. limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku.
Przy ustalaniu limitu bierze się zatem pod uwagę powierzchnię gruntów rolnych, względem których dany podmiot jest producentem rolnym. Limit oblicza się na podstawie stanu z dnia 1 kwietnia. Zwiększenie, bądź zmniejszenie stanu posiadanych gruntów pomiędzy dniem 1 kwietnia a złożeniem następnego wniosku w roku (we wrześniu) nie powoduje zmian w wysokości limitu.

Status danego podmiotu jako producenta rolnego ocenia się na dzień 1 kwietnia danego roku. Wnioski składane są przez uprawnione podmioty dwukrotnie w roku – w marcu oraz we wrześniu każdego roku. W odniesieniu do wniosków marcowych brać trzeba pod uwagę nie stan zadeklarowany we wniosku, lecz dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków w dniu 1 kwietnia każdego roku. Podobnie w odniesieniu do wniosku składanego we wrześniu – nie bierze się pod uwagę stanu wówczas istniejącego (np. na dzień składania wniosku), lecz dane z dnia 1 kwietnia danego roku.
Fakt zatem, że już po złożeniu pierwszego wniosku w danym roku i już po dniu 1 kwietnia danego roku, wnioskodawca zmniejszył swój areał gruntów rolnych nie wpływa na wysokość przysługującego mu limitu (i kwoty zwrotu).