Odpowiedź:
Wartość dokonanego zwrotu należności powinna w tej sytuacji zmniejszyć koszty uzyskania przychodów zaewidencjonowane w związku z zakupem importowym, w dacie ich zaewidencjonowania w księdze podatkowej.
Uzasadnienie:
Jak wynika z art. 22 ust. 6b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku rozliczających się metodą kasową podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.
Choć w analizowanym przypadku wartość kosztów wynikających z faktury wystawionej przez chińskiego kontrahenta nie zostanie skorygowana poprzez fakt wystawienia faktury korygującej, to jednak w związku ze stwierdzonym niedoborem towarów chiński kontrahent zwróci na konto polskiego podatnika różnicę należności wynikającej z tego niedoboru. Nie widzę tu żadnych powodów aby taki przypadek traktować inaczej od przypadku, w którym sprzedawca towaru wystawia fakturę korygującą. Tak naprawdę bowiem, pomimo braku faktury korygującej, należność wynikająca z faktury importowej została faktycznie zmniejszona, przez co zmniejszyły się u podatnika koszty uzyskania przychodów. Koszty te zatem bez wątpienia powinny być skorygowane. Należy zaś pamiętać, że korekta kosztów uzyskania przychodów dla potrzeb podatku dochodowego może dotyczyć jedynie okresu rozliczeniowego, w którym koszty te wykazano w kwocie zawyżonej (por. wyrok NSA z 20 maja 2014 r., II FSK 1511/12).
Wartość zatem dokonanego zwrotu należności powinna w tej sytuacji zmniejszyć koszty uzyskania przychodów zaewidencjonowane w związku z zakupem importowym, w dacie ich zaewidencjonowania w księdze podatkowej. W celu udokumentowania czynności należałoby jedynie dokonać stosownego opisu faktury importowej, wskazującego na zmniejszenie poniesionych na jej podstawie kosztów podatkowych oraz dołączenie do niej stosownych dokumentów potwierdzających taki opis (np. korespondencji z chińskim kontrahentem, wydruku z konta bankowego potwierdzającego zwrot środków). 
Krzysztof Kamiński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 7 listopada 2014 r.