W 2010 r. sprzedaliśmy maszynę produkcyjną szwedzkiemu kontrahentowi, jednak pozostała ona w Polsce aż do dnia dzisiejszego. W 2010 r. wystawiliśmy fakturę z 22% VAT. Tydzień temu przetransportowaliśmy przedmiotową maszynę do Szwecji (posiadamy potwierdzone dokumenty CMR, kontrahent posiada ważny nr VAT-UE). Nasz odbiorca oczekuje teraz skorygowania przedmiotowej faktury o kwotę VAT.
Czy mamy prawo to zrobić?
Jeśli tak, to w jakim momencie należy wykazać WDT z 0% VAT?

Tak, możecie Państwo w przedstawionej sytuacji skorygować wystawioną fakturę do stawki 0% (zakładając, że po sprzedaży maszyny Państwa prawo do rozporządzania tą maszyną ograniczało się tylko do możliwości wysłania jej do miejsca wskazanego przez unijnego kontrahenta oraz że spełnione są warunki do zastosowania stawki 0%) i rozliczyć ją korygując deklarację VAT-7/VAT-7K/VAT-7D, w której dokonana dostawa została wykazana jako sprzedaż krajowa.
Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu VAT jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (zob. art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów są, co do zasady, opodatkowane stawką 0% (zob. art. 41 ust. 3 u.p.t.u.).
Przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się przede wszystkim wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 u.p.t.u. (a więc w wykonaniu dostawy towarów) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (zob. art. 13 ust. 1 u.p.t.u.). Pojawia się pytanie czy można w przedstawionej sytuacji uznać, że wywóz maszyny z Polski do Szwecji nastąpił w wykonaniu dostawy towarów.
Uznać należy, że tak. Jak bowiem czytamy w wyroku NSA z dnia 5 kwietnia 2011 r. (I FSK 640/10), "aby miała miejsce WDT, konieczny jest wywóz towarów z terytorium Polski w wykonaniu dostawy zrealizowanej na terytorium Polski. Nie wynika z tej definicji, aby wywóz towaru był wykonany bezpośrednio (zaraz) po dostawie, lecz aby wywóz był dokonany w wykonaniu dostawy. Fakt nabycia towaru przez kontrahenta zagranicznego i pozostawienie go do momentu ostatecznego zadysponowania nim w posiadaniu sprzedawcy, a w konsekwencji wywóz tegoż towaru po jakimś czasie od jego nabycia, nie oznacza, że wywóz ten nie następuje w wykonaniu dostawy tegoż towaru (...). W sytuacji gdy pomiędzy sprzedażą kontrahentowi zagranicznemu a wysłaniem towaru za granicę, w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu, mija jakiś czas, w którym podatnik magazynuje (przechowuje) towar nabyty przez zagranicznego kontrahenta - przysługuje mu prawo do korekty wykazanej pierwotnie z tego tytułu dostawy krajowej (podatku krajowego) i do zastosowania stawki 0% z tytułu udokumentowanego wywozu towaru z kraju - w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - lub z Unii Europejskiej - w ramach eksportu towarów".
A zatem – zakładając, że po sprzedaży maszyny Państwa prawo do rozporządzania tą maszyną ograniczało się tylko do możliwości wysłania jej do miejsca wskazanego przez unijnego kontrahenta – możecie Państwo w przedstawionej sytuacji skorygować wystawioną fakturę do stawki 0% (zakładając, że spełnione są warunki zastosowania tej stawki określone przepisami art. 42 u.p.t.u.) i rozliczyć ją korygując deklarację VAT-7/VAT-7K/VAT-7D, w której dokonana dostawa została wykazana jako sprzedaż krajowa (a więc deklarację VAT-7/VAT-7K/VAT-7D za okres rozliczeniowy powstania obowiązku podatkowego).