Pytanie

Firma wzięła w leasing operacyjny samochód z kratką, z homologacją ciężarową przed 1 kwietnia.
Jak będzie rozliczany VAT od rat leasingowych po 1 kwietnia 2014 r.?

Odpowiedź

Podatnik może zachować pełne prawo do odliczenia z faktur leasingowych pod warunkami określonymi w uzasadnieniu. Jednocześnie podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia vat od paliwa w 50 proc.. Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Art. 13 ust. 1 ustawy z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312) – dalej u.z.z., w przypadku pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w stosunku do których na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie niniejszej ustawy kwotę podatku naliczonego stanowiła cała kwota podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze, nie stosuje się przepisu art. 86a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 (ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u.), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w odniesieniu do wydatków, o których mowa w art. 86a ust. 2 pkt 2 u.p.t.u., w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 2 u.z.z.

Przepis ust. 1 ma zastosowanie w odniesieniu do umów, o których mowa w tym przepisie:
1) bez uwzględnienia zmian umowy dokonywanych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy oraz
2) pod warunkiem że:
a) pojazdy samochodowe będące przedmiotem tych umów zostały wydane podatnikowi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
b) umowa została zarejestrowana przez podatnika dokonującego odliczenia u właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

W rezultacie jeżeli nabyli Państwo samochód przed 1 kwietnia 2014 r., i samochód był Państwu przed tą datą wydany będzie Państwu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur za leasing na dotychczasowych warunkach (czyli 100 proc.) jeżeli umowa leasingu zostanie zarejestrowana w US najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy oraz nie będzie zmieniana od dnia wejście w życie ustawy zmieniającej (w tej części).

Jednocześnie na mocy art. 12 u.z. będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur za paliwo w wysokości 50 proc., bez konieczności czekania na 1 lipca 2015 r.

Zobacz także: Zmieniły się zasady odliczania VAT od paliwa do samochodów firmowych >>

Zmiany w zasadach odliczania VAT od samochodów firmowych >>

Nowe zasady odliczania VAT nie uwzględniają sytuacji handlowców >>

Chcesz odliczyć pełny VAT od samochodu musisz prowadzić ewidencję >>

Pytanie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego