Osoby fizyczne w drodze umowy wydzierżawiły spółce z o.o. część budynku gospodarczego na siedzibę spółki, biuro itp. W złożonej informacji podatkowej wykazali część powierzchni związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, a część jako pozostałe budynki. Osoby fizyczne figurujące w ewidencji gruntów i budynków jako właściciele, są równocześnie wspólnikami wymienionymi w KRS spółki z o.o., której wydzierżawiają część budynku i gruntu.
Według jakiej stawki podatku od nieruchomości powinien zostać opodatkowany przedmiotowy budynek?

W przypadku opisanym w pytaniu przedsiębiorcą jest spółka z o.o. Wspólnicy spółki z o.o. nie są przedsiębiorcami. Spółka z o.o. jest podmiotem całkowicie odrębnym, w sensie formalnoprawnym, od swoich wspólników.
Ze złożonej deklaracji wynika, że w posiadaniu przedsiębiorcy (czyli spółki z o.o.) jest tylko część budynku – ta część, która jest wynajmowana przez tę jednostkę. Na podstawie samego tylko faktu, że właścicielami budynku są wspólnicy spółki z o.o. nie można przyjmować, że także pozostała część budynku (nie objęta wynajmem) jest w posiadaniu spółki z o.o
W ramach czynności sprawdzających można podjąć próbę ustalenia, czy aby nie całość budynku – a nie tylko jego wynajmowana część – znajduje się w faktycznym posiadaniu spółki z o.o.
Regulacje prawne dotyczące podatku od nieruchomości zawarte są w przepisach ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) - dalej u.p.o.l.
Zgodnie z przepisem art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b u.p.o.l., chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

Wyższą stawką podatku od nieruchomości mogą być opodatkowane te budynki (części budynków), które są w posiadaniu przedsiębiorcy.
W przypadku opisanym w pytaniu przedsiębiorcą jest spółka z o.o. Wspólnicy spółki z o.o. nie są przedsiębiorcami. Spółka z o.o. jako spółka kapitałowa ma osobowość prawną. Jest podmiotem całkowicie odrębnym, w sensie formalnoprawnym, od swoich wspólników.
Ze złożonej deklaracji wynika, że w posiadaniu przedsiębiorcy (czyli spółki z o.o.) jest tylko część budynku – ta część, która jest wynajmowana przez tę jednostkę. Do pozostałej części budynku – tej która pozostaje własnością wspólników i nie jest wynajmowana spółce z o.o. - ta ostatnia nie ma żadnych praw. Nie posiada jej – a przynajmniej nie wskazują na to fakty ujawnione w deklaracji podatkowej.
Ze stanu faktycznego ujawnionego w deklaracji wynika, że ta część budynku, która jest wynajmowana spółce z o.o. jest częścią budynku związaną z działalnością gospodarczą (i może być opodatkowana wedle wyższych stawek podatku), natomiast pozostała część budynku, będącego własnością wspólników spółki z o.o., która nie jest wynajmowana – może być kwalifikowana do budynków pozostałych.
Na podstawie samego tylko faktu, że właścicielami budynku są wspólnicy spółki z o.o. nie można wnosić (przyjmować), że także pozostała część budynku (nie objęta wynajmem) jest w posiadaniu spółki z o.o. Może tak być (że spółka posiada tę część budynku bez tytułu prawnego), jednakże tak być nie musi. Nie jest to tylko prostą konsekwencją faktu, że właściciele budynku i wspólnicy spółki to te same osoby.
Przyjąć bowiem należy, że deklaracja podatkowa co do zasady odzwierciedla rzeczywisty (faktyczny) stan rzeczy. Jeśli organ podatkowy ma w tej kwestii wątpliwości, to może rozpocząć czynności sprawdzające.

Jak stanowi art. 272 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - dalej o.p., organy podatkowe pierwszej instancji (a więc – w przypadku podatku od nieruchomości – odpowiednio wójt, burmistrz, bądź prezydent miasta) dokonują czynności sprawdzających, mających na celu m.in. ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.
W ramach czynności sprawdzających można podjąć próbę ustalenia, czy aby nie całość budynku – a nie tylko jego wynajmowana część – znajduje się w faktycznym posiadaniu spółki z o.o. To będzie uzasadniać wymierzenie podatku – od całości powierzchni budynku – wedle wyższej stawki. Jak już jednak wskazywano – musi to być poprzedzone weryfikacją deklarowanego stanu faktycznego. Nie można zaś z samego tylko faktu, że właścicielami budynku są wspólnicy spółki z o.o., przyjmować, że także pozostała część budynku (nie objęta wynajmem) jest w posiadaniu spółki z o.o. (i że może być opodatkowana wyższą stawką podatku od nieruchomości).