Odpowiedź:
Na podstawie treści faktur dokumentujących sprzedaż, dla której podstawą opodatkowania jest marża, obliczenie marży nie jest, co do zasady, możliwe.
Uzasadnienie:
Faktury dokumentujące sprzedaż, dla której podstawą opodatkowania jest marża, nie zawierają części typowych dla „zwykłych” faktur danych. Dotyczy to między innymi ceny jednostkowej netto oraz kwoty podatku (zob. art. 106e ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Powoduje to, że obliczenie marży na podstawie treści takich faktur nie jest, co do zasady, możliwe.
Oczywiście nie jest wykluczone dobrowolne umieszczanie przez sprzedawców na fakturach, o których mowa, informacji o wysokości marży czy informacji pozwalających obliczyć kwotę marży. Tym niemniej na podstawie treści typowych faktur dokumentujących sprzedaż, dla której podstawą opodatkowania jest marża, obliczenie marży nie jest możliwe.
Osobną kwestię stanowi obliczanie marży przez sprzedawców (wystawców faktur, o których mowa). W tym zakresie marżę oblicza się nie na podstawie wystawionych faktur, lecz na podstawie prowadzonej ewidencji, która – jak wynika z przepisów art. 119 ust. 3a oraz art. 120 ust. 15 u.p.t.u. – powinna zawierać dane niezbędne dla obliczenia marży.
Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego 
Odpowiedzi udzielono 9 stycznia 2015 r.