Obecnie występujące ograniczenia w obszarze europejskiej podstawy opodatkowania osób prawnych powstrzymują przedsiębiorców przed rozwojem swojej działalności. Firmy transgraniczne muszą obecnie borykać się z wieloma różnymi systemami obliczania podstawy opodatkowania i muszą współpracować z wieloma różnymi organami podatkowymi. Zmagają się ponadto z niezwykle skomplikowanym systemem ustalania sposobu opodatkowania transakcji wewnątrz grupy (ceny transferowe) i nie mogą kompensować strat poniesionych w jednym państwie członkowskim z zyskami uzyskanymi w innym państwie. Skutkiem tego większe przedsiębiorstwa ponoszą ogromne koszty i poruszają się w gęstej sieci przepisów, natomiast mniejsze często całkowicie rezygnują z ekspansji na terytorium UE.

Propozycja dyrektywy w obszarze CCCTB ma na celu rozwiązanie tych problemów oferując przedsiębiorcom jeden zbiór przepisów dotyczących podstawy opodatkowania osób prawnych i możliwość składania w jednym organie podatkowym jednej skonsolidowanej deklaracji podatkowej dla całej działalności prowadzonej na terytorium UE. Na podstawie takiej deklaracji podstawa opodatkowania przedsiębiorstwa będzie następnie dzielona pomiędzy państwa członkowskie, w których przedsiębiorca prowadzi działalność, zgodnie z ustalonym wzorem. Zgodnie z projektem, państwa członkowskie zachowają suwerenność w zakresie ustalania stawek podatku od osób prawnych.

Przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z CCCTB na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że tylko te firmy, które uznają, że odniosą korzyści z jednolitego systemu unijnego, będą mogły wybrać jego stosowanie, natomiast pozostałe przedsiębiorstwa nadal będą rozliczać się w ramach systemów krajowych. Konfederacja BUSINESSEUROPE wyraża poparcie dla zgłoszonej propozycji, której przyjęcie pozwoliłoby wyeliminowanie części istotnych barier istniejących na jednolitym rynku UE. W szczególności proponowana dyrektywa powinna zaradzić:

- brakowi możliwości kompensowania strat poniesionych w jednym państwie członkowskim z zyskami uzyskanymi w innym państwie,

- dużej ilości sporów dotyczących cen transferowych w Europie, niejednokrotnie kończących się zastosowaniem podwójnego opodatkowania.

PKPP Lewiatan już od kilku lat opowiada się za przyjęciem regulacji w obszarze CCCTB. Przedłożone propozycje środków mających na celu redukcję kosztów dostosowawczych ponoszonych przez przedsiębiorstwa, oraz ułatwiających swobodne prowadzenie działalności gospodarczej na jednolitym rynku z zadowoleniem przyjmowane są przez polskich przedsiębiorców.

źródło: www.pkpplewiatan.pl