Zgodnie z art. 44d ust. 1 ustawy o PIT w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego podmiotu wypłacającego, podmiot ten jest obowiązany przesłać, sporządzone według ustalonego wzoru, imienne informacje o wypłacie odsetek lub o zabezpieczeniu takiej wypłaty. Analogiczne rozwiązanie zostało przewidziane w stosunku do wypłat dokonywanych przez podmiot gospodarczy na rzecz pośredniego odbiorcy. Ponadto obowiązek sporządzenia i przesłania takiej informacji dotyczy również pośredniego odbiorcy, mającego miejsce faktycznego zarządu na terytorium RP.

Zobacz: Nowe wzory informacji IFT-3/IFT-3R i IFT/A >>

9 grudnia 2014 r. dyrektywą 2014/107/UE rozszerzono obowiązkową automatyczną wymianę informacji na szerszy zakres dochodów, zgodnie ze światowym standardem opublikowanym przez Radę OECD w lipcu 2014 r. Dyrektywa zapewniła spójne, konsekwentne i kompleksowe podejście w całej UE do automatycznej wymiany informacji finansowych na rynku wewnętrznym, ma przy tym zasadniczo szerszy zakres stosowania niż dyrektywa 2003/48/WE.

Przepisy implementujące dyrektywę 2014/107/UE zawarte są w rządowym projekcie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, zawartym w druku sejmowym nr 1091. Projekt ten przewiduje uchylenie Rozdziału 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowo uchwalone przepisy zastąpią wymianę informacji dokonywaną na wzorach IFT-3/IFT-3R. Omawiany projekt miał pierwotnie wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Jego wejście w życie po 31 stycznia 2017 r. skutkować będzie koniecznością dwukrotnego składania przez zobowiązane podmioty takich samych informacji, wg wzoru określonego w formularzu IFT- 3/IFT-3R oraz wg nowego standardu przewidzianego przepisami projektu ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, generując tym samym dodatkowe, zbędne koszty po stronie podmiotów gospodarczych i organów podatkowych.

W celu uniknięcia tego niekorzystnego efektu przedłużono o 3 miesiące termin na składanie informacji o wypłacie odsetek lub o zabezpieczeniu takiej wypłaty przez podmioty wymienione w art. 44d ust. 1, 3 i 4 ustawy o PIT. Wskazano także wydłużony termin na złożenie takiej informacji tj. koniec czwartego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego ww. podmiotów. Przedłużenie omawianego terminu obejmuje informacje o wypłacie odsetek lub zabezpieczeniu wypłaty odsetek, których termin przesłania upływa w 2017 r.

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 27 stycznia 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu do przesłania informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu odbiorcy albo pośredniemu odbiorcy (Dz. U. poz. 182) weszło w życie 30 stycznia 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów