Siedmiu sędziów NSA uznało, że samo poinformowanie, że bieg terminu został zawieszony na skutek przesłanki z art. 70 § 6 pkt 1 ordynacji podatkowej jest wystarczające (sygn. akt I FPS 1/18). W praktyce oznacza to, że takie zawiadomienie może zawierać tylko wskazanie jednostki redakcyjnej odpowiedniego przepisu, bez wyjaśnienia.

Dotkliwe działanie fiskusa

Przedmiotowa uchwała NSA odnosi się do sytuacji powszechnie spotykanej w praktyce dotkliwego dla podatników działania organów podatkowych, tj. do zawieszania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na skutek wszczęcia przez odpowiednie organy postępowania karnego skarbowego mającego za przedmiot owo zobowiązanie podatkowe, a konkretnie jego niewykonanie.

 


Niejednolite orzecznictwo sądów

Dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, było niejednolite. Pierwsze stanowisko uznawało za wystarczające dla wywołania skutku zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego wystarczające jest przywołanie w zawiadomieniu do podatnika przepisu art. 70 § 6 pkt 1 ordynacji, bez konieczności informowania o treści powyższego przepisu. Z kolei według drugiej linii orzeczniczej samo przywołanie w treści zawiadomienia wyłącznie art. 70 § 6 pkt 1 ordynacji bez skonkretyzowania informacji wynikających z normy tego przepisu, nie może być uznane za wystarczające.

Zobacz również: Podatki uproszczone, ale tylko w teorii >>

Rozwiązanie problemu…

Ostatecznie problem wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w drodze uchwały z 18 czerwca 2018 r., sygn. akt I FPS 1/18. Glosa do tego orzeczenia pt. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia – o czym organ podatkowy musi powiadomić podatnika została opublikowana w grudniowym numerze Przeglądu Podatkowgo. Sąd uznał, że nie powinno mieć decydującego znaczenia, czy przyczyna stanowiąca o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zostanie przedstawiona w zawiadomieniu w trybie art. 70c ordynacji w postaci przywołania właściwej tej przyczynie jednostki redakcyjnej Ordynacji podatkowej (art. 70 § 6 pkt 1), czy też w postaci przekazanej wprost informacji o wszczęciu postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Przywołanie art. 70 § 6 pkt 1 ordynacji w ramach zawiadomienia kierowanego w trybie art. 70c ordynacji oznacza, że podatnik uzyskuje wiedzę, że jego zobowiązanie podatkowe nie ulegnie przedawnieniu z upływem terminu wynikającego z art. 70 § 1 ordynacji.

Zobacz również: Przedawnienie zobowiązań podatkowych a VAT >>

Przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego >>

… ale wątpliwości zostają

Taki przekaz daje także informację na temat przyczyny zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Nie jest to zatem przekaz nieprecyzyjny.

 

Bez wątpienia uchwała NSA zakończy spory dotyczące treści zawiadomienia podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia. Należy wskazać na pozytywny aspekt w postaci pewności prawa po stronie podatników, co niestety nie oznacza zakończenia sporów dotyczących upływu terminu przedawnienia – spektrum nierozstrzygniętych kwestii pozostaje bardzo szerokie. W tym kontekście niezwykle pozytywnie należy ocenić wyeliminowanie przesłanki wszczęcia postępowania o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe jako zawieszającej bieg terminu przedawnienia w projekcie nowej Ordynacji podatkowej przygotowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego.

Więcej w grudniowym numerze Przeglądu Podatkowego >>