Pytanie

W jaki sposób prawidłowo ewidencjonować w PKPiR faktury korygujące?

Czy z dniem wystawienia faktury korygującej, czy z dniem faktury pierwotnej, do której została wystawiona faktura korygująca?

Zakup towarów 15 lutego 2015 r. - koszt w PKPiR

Zwrot części towarów 6 maja 2016 r.

Czy zgodnie z pojawiającymi się interpretacjami w dacie faktury pierwotnej, czyli 15 lutego 2015 r. dopłacając podatek i korygując zeznanie roczne?

Może być tak, że należy zmienić również wtedy remanent.

Odpowiedź eksperta Vademecum Głównego Księgowego

Fakturę korygującą, otrzymaną w związku ze zwrotem towarów, należy ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w dacie wystawienia faktury korygującej. Nie ma znaczenia ani data wystawienia faktury pierwotnej, ani data otrzymania faktury korygującej.

Uzasadnienie

Przepisy art. 22 ust. 7c i 7d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., stanowią, że jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Jeżeli w tym okresie rozliczeniowym podatnik nie poniósł kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów jest niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

Zasady te obowiązują od 1 stycznia 2016 r., jednak zgodnie z przepisami przejściowymi art. 11 ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, stosuje się je do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych lub poniesionych przed dniem 1 stycznia 2016 r.

Jeśli więc podatnik otrzymał w maju 2016 r. fakturę korygującą dotyczącą zakupu towarów z lutego 2015, rozliczenie korekty kosztów winno nastąpić, co do zasady, za ten miesiąc, w którym faktura korygująca została wystawiona. Gdy fakturę korygującą wystawiono 30 kwietnia 2016 r., a podatnik otrzymał ją 4 maja 2016 r., rozliczenie korekty należy dokonać za kwiecień 2016 r.