Proponowana zmiana MSR 1 została opublikowana przez IASB 25 marca (jako dokument ED 2014/1) i stanowi część projektu określanego jako tzw. Inicjatywa dotycząca ujawniania informacji.

Zobacz: IASB opublikowała wstępną wersję zmian MSR 1 >>

EFRAG poparła inicjatywę IASB mającą na celu wyjaśnienie dotychczasowych wytycznych do MSR 1 i często stosowanych w zbyt dosłowny sposób przy sporządzaniu sprawozdań finansowych. Zdaniem EFRAG w informacji dodatkowej (notach) do sprawozdania finansowego należy kierować się zasadą istotności i nie ujawniać informacji nieistotnych. Ujawnianie zbyt wielu informacji prowadzi bowiem do wzrostu objętości sprawozdania i ogranicza jego przejrzystość. Zdaniem EFRAG, w ramach poprawki MSR 1, IASB powinna wyjaśnić, czy ocena istotności odnosi się jedynie do bieżącego okresu, czy również do okresów poprzednich, które są uwzględniane w ramach sprawozdania finansowego jako informacje porównawcze.

EFRAG zaproponowała, żeby wskazując na brak potrzeby ujawniania informacji nieistotnych, w MSR 1 użyto określenia „jednostka nie powinna” zamiast proponowanego przez IASB – „jednostka nie musi / nie potrzebuje”. Określenie „nie musi” sugeruje bowiem, iż nie istnieje określony obowiązek ujawniania informacji mało istotnych, jednak może sugerować jednostkom, iż ujawnienie takie jest mimo wszystko zalecane.

EFRAG odniosła się również do propozycji ograniczenia pozycji, które powinny być prezentowane w sposób zdezagregowany (w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów). Zdaniem EFRAG należałoby dodać, iż wskazywane w MSR 1 pozycje powinny być ujawniane w sposób zdezagregowany, o ile są istotne.

EFRAG zgodziła się również z propozycją IASB, żeby usunąć paragraf 120 MSR 1, w którym przytoczono przykładowe ujawnienie polityki rachunkowości w zakresie odroczonego podatku dochodowego. Przykład ten wyjaśnia bowiem, dlaczego ta część polityki rachunkowości jest istotna na tyle, aby podlegała ujawnieniu. EFRAG wskazała, że bardzo często jednostki przytaczają jedynie część zapisów odpowiednich MSR/MSSF, co w żaden sposób nie stanowi użytecznej informacji dla użytkowników sprawozdań finansowych. Dlatego EFRAG zgadza się z IASB, iż jednostki powinny ujawniać informacje w zakresie polityki rachunkowości jedynie w tych obszarach, w których istnieje wybór co do zastosowania określonych rozwiązań MSR/MSSF. Jednocześnie EFRAG uważa, że ujawnienia dotyczące polityki rachunkowości powinny być prezentowane łącznie z informacjami, na które ma wpływ dany obszar polityki rachunkowości. Taki sposób ujawnień powinien bowiem doprowadzić do zwiększenia zrozumienia prezentowanych informacji.

EFRAG odniosła się również do propozycji sprecyzowania sposobu ujawniania informacji na temat składników innych całkowitych dochodów wynikających z inwestycji rozliczanych zgodnie z metodą praw własności. EFRAG poparła propozycję IASB w tym zakresie, wskazując jednocześnie, że zalecane byłoby dostosowanie terminologii do wykorzystywanej obecnie w MSR 28 i MSSF 10, co powinno pozwolić na uniknięcie kolejnych poprawek MSR 1.

Komentarze i uwagi do proponowanej odpowiedzi EFRAG można zgłaszać do 12 maja (termin zgłaszania uwag do IASB upływa 23 lipca, jednak EFRAG potrzebuje czasu, żeby przygotować ostateczną wersję swojego stanowiska po uwzględnieniu uwag zainteresowanych stron).

Pełna wersja wstępnej wersji odpowiedzi na propozycję IASB w zakresie zmiany MSR 1, wraz z listą pytań dla zainteresowanych stron, jest dostępna na stronie EFRAG pod adresem www.efrag.org >>

Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego