Zaproponowane zmiany mają na celu sprecyzowanie wymagań tego standardu, a w rezultacie zmniejszenie problemów, jakich doświadczają jednostki przy sporządzaniu sprawozdań finansowych w związku z potrzebą wykorzystywania własnych osądów. Poszczególne zmiany, jakie zostały zaproponowane w opublikowanej wersji wstępnej MSR 1, stanowią rezultat zrealizowanych kilku krótkoterminowych projektów w ramach tzw. Inicjatywy w zakresie ujawniania informacji, która rozpoczęła się na początku 2013 r. (chociaż pierwsza debata dotycząca problematyki ujawnień odbyła się w listopadzie 2012 r.).

Opublikowana wersja wstępna ograniczonych zmian MSR 1 obejmuje:

- wyjaśnienia w zakresie istotności informacji, ze szczególnym podkreśleniem potencjalnie ujemnego skutku wynikającego z „natłoku” nieistotnych informacji,

- wyjaśnienia, że określone pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów mogą podlegać zarówno agregowaniu, jak i dezagregowaniu w zależności od ich znaczenia,

- uzupełnienie zapisów MSR 1 o wymagania dotyczące sposobu prezentacji sum pośrednich w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów,

- wyjaśnienie, że informacje ujawniane w notach (informacji dodatkowej) mogą być prezentowane w kolejności ustalonej indywidualnie przez jednostkę (niekoniecznie zatem w kolejności prezentowanej w MSR 1 jedynie dla potrzeb ilustracyjnych); jednakże określając kolejność prezentowania informacji dodatkowych jednostki powinny uwzględnić zrozumiałość oraz porównywalność informacji,

- usunięcie wytycznych zawartych w aktualnie obowiązującej wersji MSR 1, dotyczących identyfikacji znaczących obszarów polityki rachunkowości (wytyczne te uznano za mało pomocne).

Dodatkowo, postanowiono uwzględnić propozycję zgłoszoną przez IFRIC (Komitet Interpretacyjny ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej) i uwzględnienia w ramach innych całkowitych dochodów odrębnych zagregowanych pozycji dotyczących udziału jednostki w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw własności, z uwzględnieniem kwot, które:

- będą podlegać przeklasyfikowaniu do zysków lub strat,

- nie będą podlegać przeklasyfikowaniu do zysków lub strat.

Uwagi i komentarze do opublikowanej wersji wstępnej zmian MSR 1 można zgłaszać do 23 lipca 2014 r., a pełna wersja opublikowanej propozycji jest dostępna tutaj >>

Tekst pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego >>