Opublikowany 11 lutego 2014 r. komentarz EFRAG zawiera stanowisko EFRAG w odniesieniu do tej propozycji. EFRAG podkreśla, że jej zdaniem metoda praw własności dostarcza istotnych informacji użytkownikom sprawozdań finansowych. Dlatego możliwość zastosowania metody praw własności ocenia pozytywnie, chociaż zasadniczo nie popiera rozwiązań, które umożliwiają zastosowanie przez jednostki znacznie różniących się od siebie rozwiązań w polityce rachunkowości (zdaniem EFRAG ogranicza to porównywalność sprawozdań finansowych). Jednocześnie, w komentarzu opublikowanym 11 lutego wskazano, że IASB powinna bardziej przejrzyście wyjaśnić przyczynę wprowadzenia ponownie możliwości zastosowania metody praw własności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym (możliwość taka istniała do 2003 r., kiedy w rezultacie zmian MSR 27 i MSR 28 „usunięto” metodę praw własności z jednostkowych sprawozdań finansowych).

Zdaniem EFRAG należy wyraźnie wskazać, czy celem wprowadzenia metody praw własności jest:

- zwiększenie znaczenia informacji ujawnianych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym,
- ograniczenie kosztów sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych, czy
- ułatwienie zastosowania MSSF w niektórych jurysdykcjach.

W opublikowanym komentarzu EFRAG wskazała również kilka dodatkowych sugestii w odniesieniu do propozycji IASB, to jest:

- zapewnienie zwolnienia z pełnego retrospektywnego zastosowania dla jednostek, które wybiorą metodę praw własności do wyceny jednostek zależnych w jednostkowych sprawozdaniach finansowych,
- zapewnienie przejś ciowego zwolnienia dla jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy.

EFRAG zwróciła również uwagę na brak jednoznacznego określenia sposobu wyceny inwestycji w przypadku zmiany ich statusu, np. jednostka zależna staje się jednostką stowarzyszoną (lub odwrotnie), a wcześniej określono różne parametry wyceny dla tych kategorii inwestycji.

Jednocześnie do swojego komentarza EFRAG dołączyła materiał dyskusyjny poświęcony istocie metody praw własności. Cały komentarz (wraz z dodatkowym materiałem dyskusyjnym) jest dostępny jest tutaj.