Projekt zakłada wyrażenie zgody na ratyfikację Konwencji przez Prezydenta RP. Zdaniem rządu obowiązująca dotychczas umowa z 1974 r. nie odpowiada współczesnym wymogom wynikającym z członkostwa Polski w Europejskiej Organizacji Współpracy i Rozwoju oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Konwencja została przygotowana w oparciu o Modelową Konwencję OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. W porównaniu z dotychczasową umową zmiany dotyczą m.in. zakresu opodatkowania należności licencyjnych, dywidend, odsetek, dochodu z majątku nieruchomego, definicji występujących w umowie oraz wymiany informacji. Podstawową metodą unikania podwójnego opodatkowania będzie metoda wyłączenia z progresją. Metoda zaliczenia proporcjonalnego będzie stosowana w przypadku dochodów z dywidend, odsetek, należności licencyjnych, zysków z przeniesienia własności majątku oraz do innych dochodów, nieobjętych pozostałymi postanowieniami Konwencji.

W umowie znalazł się też przepis umożliwiający wymianę informacji podatkowych, który daje stronom prawo m.in. żądania przekazania informacji z instytucji finansowych oraz banków. Konwencja będzie miała zastosowanie do osób fizycznych i osób prawnych mieszkających lub mających siedzibę w Polsce, w USA albo w obu państwach.