Przedmiotowa materia jest jeszcze obecnie uregulowana w rozporządzeniu ministra finansów z 5 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1006).

Zgodnie z ustawą – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, izba skarbowa kontynuuje działalność i staje się izbą administracji skarbowej, natomiast, izbę administracji skarbowej łączy się z mającymi siedzibę w tym samym województwie - izbą celną i urzędem kontroli skarbowej. W związku z powyższym zaistniała konieczność właściwego określenia organu wskazanego do prowadzenia niektórych spraw celnych.

Minister wydał więc nowe rozporządzenie i w miejsce dyrektora izby celnej wskazał do prowadzenia spraw celnych odpowiednich dyrektorów izb administracji skarbowej, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadań oraz jednolitości postępowania. Ponadto wyznaczył dyrektorów izb administracji skarbowej w Poznaniu, Szczecinie oraz Wrocławiu do wykonywania zadań, które dotychczas nie były uregulowane.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku

I tak, jako organ właściwy do prowadzenia niektórych spraw celnych wskazano Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, w miejsce obecnie wykonującego te zadania Dyrektora Izby Celnej w Gdyni. Powyższe wynika z faktu, że organem podatkowym w województwie pomorskim jest Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu

Z kolei Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu został wskazany jako właściwy do rejestracji klientów Krajowej Administracji Skarbowej na potrzeby korzystania przez nich z systemów informatycznych obsługujących obrót towarowy oraz będzie organem właściwym do nadania, aktualizacji i unieważnienia numeru EORI. Centralizacja została uwzględniona w systemie informatycznym obsługującym proces rejestracji i nadawania numeru EORI.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie

W nowym rozporządzeniu dodano też zadania dla Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie z zakresu obsługi Systemu Statystyki Obrotów Handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej – INTRASTAT oraz obsługi Systemu Statystyki Obrotów Handlowych z krajami trzecimi – EXTRASTAT.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Nowe zadanie dostał też Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Został on wyznaczony do konsultacji między organami celnymi wymaganej w przypadku wydawania pozwoleń na prowadzenie miejsc składowych przeznaczonych do składowania celnego, obejmujących więcej niż jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej. Jest to spowodowane koniecznością dostosowania do przepisów unijnego prawa celnego. Nowe regulacje nie wymagają, dla potrzeb stosowania procedury składowania celnego, pozwolenia na korzystanie z procedury. Pozwolenie takie było wymagane przed wejściem w życie unijnego kodeksu celnego.

Poza tym Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu został wskazany do konsultacji wymaganej w przypadku wydawania pozwoleń na prowadzenie magazynów czasowego składowania, obejmujących więcej niż jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej. Ta procedura konsultacyjna wprowadzona została w związku z nowymi przepisami zawartymi w unijnym kodeksie celnym, który stworzył podstawę dla wdrożenia nowej instytucji – pozwolenia na prowadzenie magazynu do czasowego składowania towarów obowiązującego w więcej niż jednym państwie członkowskim.

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 258) wejdzie w życie 1 marca 2017 r..

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów