Pytanie

Jako osoba fizyczna otrzymałam darowiznę pieniężną od rodziców: jedną w listopadzie 2014 r. i drugą w grudniu 2014 r.
Czy wysyłam do każdej darowizny oddzielne deklaracje podatkowe, czy mogę połączyć te darowizny i wysłać jedną deklaracje podatkową?

Odpowiedź

W przedstawionej sytuacji konieczne jest złożenie dwóch zgłoszeń SD-Z2.

Zobacz: Nabycie przez osoby najbliższe zgłaszamy fiskusowi według nowego wzoru >>

Uzasadnienie

Odpowiedź pragnę rozpocząć od założenia, że jest Pan zainteresowany skorzystaniem ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizny, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – dalej u.p.s.d., a więc zwolnienia obejmującego nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Przyjęcie takiego założenia oznaczałoby, że pytanie dotyczy złożenia zgłoszenia/zgłoszeń SD-Z2, których złożenie stanowi, co do zasady, warunek tego zwolnienia (zob. art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d.).

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że z przepisów u.p.s.d. nie wynika, aby w przypadku otrzymania dwóch darowizn konieczne było zgłoszenie dwóch zgłoszeń SD-Z2. Należy jednak zauważyć, że w obowiązującym obecnie wzorze zgłoszenia SD-Z2 (wzór ten stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z 18 grudnia 2006 r. – Dz. U. Nr 243, poz. 1762 z późn. zm.) należy wskazać datę nabycia (poz. 4) oraz datę powstania obowiązku podatkowego (poz. 5). W przedstawionej sytuacji daty te dla poszczególnych darowizn są różne, co uniemożliwia zgłoszenie obu darowizn jednym zgłoszeniem SD-Z2. A zatem konieczne jest w przedstawionej sytuacji złożenie dwóch takich zgłoszeń.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego