Na podstawie art. 4a ustawy z 1983 r. o podatku od spadków i darowizn zwolnione z tego podatku jest nabycie własności rzeczy i praw majątkowych przez ww. osoby najbliższe pod warunkiem ich zgłoszenia organowi podatkowemu, a w przypadku środków pieniężnych nabytych tytułem darowizny (polecenia darczyńcy) także udokumentowania otrzymania ich na rachunek bankowy, rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Od 7 lipca 2013 r. w ustawie od o podatku od spadków i darowizn obowiązuje jednak zmiana, która pozwala podatnikowi, w przypadku nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny (polecenia darczyńcy) udokumentować ich otrzymanie nie tylko na rachunek bankowy lub rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, ale także na inny rachunek płatniczy.

Wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2 dostosowano więc (w jego części H. „Sposób przekazania środków pieniężnych tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy”), tak, aby zgodnie z nowym brzmieniem przepisu, uwzględniał wszystkie formy otrzymania środków pieniężnych uprawniające do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

Zgłoszenie SD-Z2 uległo zmianie również w części J. Oświadczenie i podpis nabywcy (pełnomocnika), w ten sposób, że zmieniona została nazwa tej części oraz usunięte zostało oświadczenie o znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. Zmiana ta wynika z faktu, że przepisy Kodeksu karnego skarbowego nie uzależniają odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością od złożenia powyższego oświadczenia. Klauzula oświadczenia nie ma więc charakteru prawnie relewantnego dla odpowiedzialności podatników. Mając jednak na uwadze zasadę lojalności organów państwa wobec obywateli w formularzu zamieszczone zastanie stosowne pouczenie w tym zakresie.

Nowy wzór zgłoszenia, czyli SD-Z2(5) obowiązuje od 25 października 2014 r. Jednocześnie w celu umożliwienia wykorzystania zapasów formularzy zgłoszeń o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych podatnicy mogą, w przypadku, gdy otrzymanie środków pieniężnych będzie udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy podatnika, jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym, dokonywać nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r. zgłoszeń według dotychczasowego wzoru, czyli według wzoru SD-Z2(4).

Nowy wzór został opublikowany w rozporządzeniu ministra finansów z 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz. U. poz. 1379).