Mając na uwadze brzmienie przepisu art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, iż ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone.

Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej. Natomiast świadczenia te, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Właściciel niepublicznej szkoły integracyjnej i przedszkola integracyjnego, prowadząc działalność gospodarczą uzyskuje przychody i ponosi koszty uzyskania przychodów, które są rozliczane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Otrzymana przy tym dotacja, nie stanowi dla niego wynagrodzenia za pracę, lecz przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje przyznane przedszkolom i szkołom niepublicznym przez jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty, przeznaczone na działalność oświatową, są dotacjami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

W związku z tym dotacje otrzymane z urzędu miasta przez właściciela niepublicznej szkoły integracyjnej i przedszkola integracyjnego stanową przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolniony z opodatkowania na podstawie cytowanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 lutego 2012 r., IPTPB1/415-317/11-2/KSU.