Przede wszystkim, jeśli zawieszenie wykonywania zawodu ma potrwać dłużej niż 6 miesięcy, to należy o tym fakcie powiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych. Wzór pisma można znaleźć w serwisie internetowym KIDP (zakładka Dla doradcy). Pismo powinno być własnoręcznie podpisane i przesłane do Biura KIDP (pocztą tradycyjną lub elektronicznie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Konsekwencją zawieszenia jest zmiana danych na liście doradców podatkowych, na której przy nazwisku doradcy pojawia się adnotacja "nie wykonuje".

W trakcie okresu zwieszenia doradca opłaca składkę członkowską w pełnej wysokości, tj. 80 zł miesięcznie - zasada ta została wprowadzona uchwałą IV Krajowego Zjazdu Doradców podatkowych, który odbył się w styczniu 2014 r.
Przerwa w wykonywaniu czynności zawodowych zwalnia natomiast doradcę z obowiązku zawierania umowy ubezpieczenia OC.

Doradca nie jest też zobowiązany do uzyskiwania punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji w okresie zawieszenia. Podejmując wykonywanie zawodu po okresie zawieszenia musi natomiast uzyskać dodatkową liczbę punktów ponieważ tracąc kontakt z zawodem jego wiedza i umiejętności wymagają aktualizacji. Szczegółowe zapisy w tym zakresie są zawarte w Zasadach Etyki Doradców Podatkowych.

Aby wznowić wykonywanie zawodu należy pisemnie poinformować o tym fakcie KRDP. W piśmie należy wskazać aktualne miejsce wykonywania zawodu i datę podjęcia czynności zawodnych. W takim przypadku na liście doradców podatkowych zostaje usunięta wzmianka "nie wykonuje" i podane są aktualne dane dotyczące miejsca wykonywania zawodu.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł