Posiadamy kilka urządzeń do recyklingu (np. rozdrabniacz Mono do nośników informatycznych).
Do jakiej grupy KŚT należy je zakwalifikować?
W zależności od tego, o jaki konkretnie proces recyklingu chodzi i jakiego rodzaju odpadów proces ten ma dotyczyć, urządzenia temu służące będą klasyfikowane w różnych rodzajach Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Nie ma w każdym razie wyodrębnionego w KŚT rodzaju: "Urządzenia do recyklingu".
Podajecie Państwo nieco zbyt mało danych, aby było możliwe jednoznaczne sklasyfikowanie przedmiotowych maszyn do recyklingu w ramach Klasyfikacji Środków Trwałych.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.) - dalej u.o., recykling to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.
Recykling organiczny to obróbka tlenowa, w tym kompostowanie, lub beztlenową odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.
Odzysk – do którego nawiązuje definicja recyklingu – to z kolei wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do u.o.
Procesów recyklingu może być bardzo wiele, w zależności od tego, jaki odpad poddaje się tym procesom i jakie jest ich założenie końcowe.
Przykładowo – w ramach KŚT – mamy urządzenia rodzaju 579 - "Inne maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych". Rodzaj ten obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty do przetwórstwa odpadów zwierzęcych oraz maszyny i urządzenia do przerobu pasz zielonych.
Z kolei w ramach rodzaju 450 KŚT "Piece do przerobu surowców" klasyfikuje się piece do przerobu kopalin surowych, wstępnie przerobionych, ale także do przerobu wzbogaconych odpadków użytecznych, jak np.: pyły metaliczne, żużle z pieców hutniczych, wyparki z pieców destylacyjnych, zgary i popioły metali nieżelaznych, żużel konwertorowy, wióry metali nieżelaznych itp.
W zależności zatem od tego, o jaki konkretnie proces recyklingu chodzi i jakiego rodzaju odpadów proces ten ma dotyczyć, urządzenia temu służące będą klasyfikowane w różnych rodzajach KŚT. Nie ma w każdym razie wyodrębnionego w KŚT rodzaju: "Urządzenia do recyklingu".
Opisywana przez Was przykładowa maszyna (urządzenie) służy do rozdrabniania (dzielenia na mniejsze części) nośników informatycznych.
W KŚT wprawdzie wymienia się – w rodzaju 430 - "Maszyny, urządzenia i aparaty do rozdrabniania, rozcierania i mieszania surowców oraz mas surowcowych", jednakże klasyfikacja ta dotyczy "maszyn, urządzeń i aparatów w przemysłach rolnych i spożywczych ogólnego zastosowania". Tutaj zaś z pewnością nie mamy z taką do czynienia. Należałoby więc ją odrzucić.
Mieć należy tutaj na uwadze, że owe nośniki informatyczne, po ich rozdrobnieniu, służyć mają jako surowiec wtórny. Stanowić więc będą materiał. Wydaje się zatem, że właściwa była klasyfikacja przedmiotowej maszyny – która nie została w żadnym rodzaju KŚT wskazana odrębnie – w rodzaju 479 KŚT, tj. "Inne maszyny i aparaty do operacji i procesów materiałowych". Niewątpliwie bowiem rozdrabnianie nośników danych jest – w tym kontekście – procesem materiałowym.