Obowiązkiem takim objęty jest już NFZ, agencje wykonawcze, państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych i państwowe fundusze celowe. Projekt zakłada, że swoje nadwyżki będą lokować u ministra finansów także instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury, uczelnie publiczne, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, PAN i tworzone przez nią jednostki organizacyjne oraz samorządowe osoby prawne tworzone na podstawie odrębnych ustaw.

Projektowane zmiany maja na celu obniżenie poziomu długu publicznego oraz minimalizowanie kosztów jego obsługi poprzez zmniejszenie potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa wynikające z wykorzystania aktywów finansowych jednostek sektora finansów publicznych w zarządzaniu płynnością budżetową państwa.

Cześć środków tych jednostek nie jest wykorzystywana na bieżącą działalność i lokowana jest przez nie przede wszystkim w sektorze bankowym. Z drugiej strony Skarb Państwa w celu finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu pozyskuje środki na rynku poprzez sprzedaż skarbowych papierów wartościowych. Część z tych środków pochodzi z lokat jednostek sektora finansów publicznych w bankach.

Taka sytuacja jest nieefektywna, gdyż powoduje powstanie niepotrzebnych kosztów w postaci różnicy pomiędzy kosztem zaciąganych przez Skarb Państwa zobowiązań a oprocentowaniem krótkoterminowych lokat jednostek sektora finansów publicznych w bankach.