Pytanie

Czy zaleganie z wpłatą podatków wyklucza możliwość skorzystania z pomocy de minimis?

Odpowiedź

Zaleganie z wpłatą podatków nie jest okolicznością wyłączającą możliwość skorzystania z pomocy de minimis.
Zwrócić należy jednak uwagę, iż pomoc de minimis nie może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu "Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw".

Uzasadnienie

Pomoc de minimis stanowi szczególną kategorię wsparcia udzielanego przez państwo, gdyż uznaje się, że ze względu na swą małą wartość nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. Zasady udzielania pomocy de minimis określa Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Od 1 maja 2007 r. maksymalny, dopuszczalny pułap pomocy de minimis wynosi 200.000 euro.

Od kwietnia 2010 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311). Z dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia powstał obowiązek przedstawiania przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

W myśl tego rozporządzenia wnioskodawca przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy informacje dotyczące:
1) wnioskodawcy:
a) imię i nazwisko albo nazwę,
b) adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby,
c) identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę,
d) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
e) formę prawną,
f) wielkość,
g) klasę działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489),
h) datę utworzenia;
2) sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości;
3) prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis;
4) pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
Jak wynika z powyższego zaleganie z podatkami nie jest okolicznością wyłączającą możliwość skorzystania z pomocy de minimis.

Zwrócić jednak należy, że pomoc de minimis nie może być jednak udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu "Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw". Ocenia się to przez pryzmat pojęcia "przedsiębiorstwa zagrożonego". Przedsiębiorstwo uznaje się za zagrożone, jeżeli nie jest w stanie powstrzymać strat, które prawie na pewno doprowadzą do jego zniknięcia z rynku w perspektywie krótko- lub średnioterminowej.