Odpowiedź:

Wydatki poniesione na zakup długopisów z logo firmy, jako wydatki poniesione na reprezentację, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Uzasadnienie:

Jak wynika z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem jednak wydatków wymienionych w art. 23 u.p.d.o.f.

Jak wynika z art. 23 ust. 1 u.p.d.o.f., nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

U.p.d.o.f. nie definiuje pojęcia „reprezentacja”. Pojęcie to należy zatem definiować wg reguł językowych. Zgodnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych, reprezentacja, to inaczej stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami. Oceniając zatem czy dane koszty mają charakter reprezentacji, należy je spostrzegać przez pryzmat ich celu. Jeśli dominującym ich celem jest wykreowanie określonego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2013 r., II FSK 702/11).

Reprezentacja różni się od reklamy tym, że reklama z kolei ma na celu kształtowanie popytu na dane towary, usługi lub także i markę, poprzez jednak zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do nabywania towarów i usług danego podmiotu. Tak więc na przykład, zakup długopisów reklamowych z logo firmy po 0,50 zł za sztukę, jako zakup służący propagowaniu firmy/marki, niecharakteryzujący się wystawnością, który nie jest nastawiony na wykreowanie określonego obrazu podatnika, ale na jak największe rozpropagowanie marki/firmy za jak najmniejsze nakłady,  bez żadnych wątpliwości będzie stanowił wydatek reklamowy. Wydatki jednak dotyczące zakupu dla kontrahentów długopisów z logo firmy w cenie netto po 42 zł za sztukę, jako wydatki typowo reprezentacyjne, nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2015 r., ILPB3/4510-1-127/15-2/JG).

Krzysztof Kamiński

Odpowiedzi udzielono 18.12.2015 r.