Jak podatkowo wygląda sytuacja, gdy współmałżonek pomaga nieodpłatnie żonie przy prowadzeniu działalności gospodarczej, jeżeli między nimi istnieje rozdzielność majątkowa?
 

W sytuacji, gdy małżonek pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej drugiego małżonka, nie występują żadne szczególne skutki podatkowe. Dotyczy to również przypadków, gdy między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa.
Pomoc małżonka (w tym jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa) przy prowadzeniu działalności gospodarczej nie wywołuje żadnych skutków w podatku od towarów i usług (VAT), podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
Teoretycznie wartość takiej pomocy stanowi dla małżonka prowadzącego działalność gospodarczą (w omawianej sytuacji dla małżonki) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (zob. art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.). Jest to jednak przychód zwolniony od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 u.p.d.o.f., a więc nie musi być on przez małżonka prowadzącego działalność gospodarczą wykazywany (np. w podatkowej księdze przychodów i rozchodów) i opodatkowywany. Dotyczy to również przypadków, gdy między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa.
Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że art. 23 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f. wyłącza możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, między innymi, wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci. Brzmienie tego przepisu wyłącza możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów nie tylko wartości pracy małżonka, ale również ewentualnego wynagrodzenia wypłacanego mu z tego tytułu. Także to w pełni dotyczy przypadków, gdy między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa.