Czy wydruk "historia transakcji z PayPal" może być podstawą zaliczenia do kosztów prowizji z tego systemu?
Czy ww. koszty walutowe wyceniać wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego poniesienie kosztu?
W jaki sposób należy rozliczyć różnice kursowe? Jaki kurs zastosować?

Na wydruku nie ma zastosowanego kursu, nie ma też informacji na stronie internetowej o wysokości faktycznie zastosowanych kursów.
Sam wydruk "historii transakcji z PayPal" nie stanowi podstawy do zaliczenia do kosztów prowizji z tego systemu.
Opisane w pytaniu "koszty walutowe" należy wyceniać wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień ich poniesienia (tj. dzień wystawienia faktury lub innego odpowiedniego dokumentu).
Różnicą kursową będzie w tym przypadku różnica pomiędzy kursem średnim ogłoszonym przez NBP na dzień wystawienia faktury, a kursem średnim ogłoszonym przez NBP z dnia faktycznej zapłaty.
Wykaz dokumentów, na podstawie których podatnik zobowiązany jest dokumentować zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, określony został w z § 12-§ 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) – dalej r.p.k.p.r. Żaden z powołanych przepisów nie daje podstaw do księgowania kosztów podatkowych na podstawie samego wydruku historii transakcji z konta podatnika zawartego na określonym portalu internetowym. Zatem, w celu zaksięgowania w koszty podatkowe kosztów prowizji systemu PayPal podatnik zobowiązany jest posiadać dokumenty spełniające warunki określone w § 12-§ 14 r.p.k.p.r. (por. postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej IBPB1/1/415-663/10/BK).
Jak wynika z art. 22 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Za dzień poniesienia kosztu uważa się tu dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu (art. 22 ust. 6b u.p.d.o.f.). Opisane więc w pytaniu "koszty walutowe" należy wyceniać wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury lub innego odpowiedniego dokumentu.
Podatnicy korzystający z usług systemu PayPal rzeczywiście borykają się z problemem braku danych w zakresie faktycznie stosowanych kursów walut dokonywanych transakcji. Stąd też przyjmuje się tu, że określenie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu nie jest w tej sytuacji możliwe. Spełnienie takiej przesłanki umożliwia zastosowanie przepisu art. 24c ust. 4 u.p.d.o.f., zgodnie z którym, w przypadku, gdy przy obliczaniu różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu w danym dniu, przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień (zob. postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 listopada 2009 r., ITPB1/415-659/09/MR). W tej więc sytuacji, w przypadku gdy w data poniesienia wydatku, ustalona w oparciu o art. 22 ust. 6b u.p.d.o.f., (tj. dzień wystawienia faktury lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania kosztu) jest inna od faktycznej daty zapłaty, różnice kursowe należy rozliczać w oparciu o średnie kusy walut, ogłoszone przez NBP w dniach, w których każde z tych zdarzeń (tj. wystawienie faktury i data zapłaty) miały miejsce.