Pytanie

Nowo otwarta restauracja w ramach reklamy zorganizowała bankiet promocyjny. Poniesione koszty to artykuły spożywcze oraz napoje alkoholowe (wina) o wartości 5000 zł. Poczęstunek dla klientów był bezpłatny.
Czy koszty poniesione będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?

Odpowiedź

Uważam, że wydatki na organizację bankietu - jako koszty reprezentacji - nie stanowią podatkowych kosztów uzyskania przychodów podatnika prowadzącego restaurację.

Uzasadnienie

Kosztami uzyskania przychodów są koszty ponoszone przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (zob. art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f.). Jak jednocześnie stanowi art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Interpretacja powyższego przepisu jest o tyle trudna, że przepisy u.p.d.o.f. nie definiują tego pojęcia. W mojej ocenie zgodzić się należy ze stanowiskiem, że "reprezentacja to ogólnie okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną. Reprezentacją będą wszelkie wydatki, które w sposób ponadstandardowy kreują pozytywny wizerunek firmy, w tym wobec innych podmiotów, z którymi współpracuje. Nie będzie reprezentacją wydatek poczyniony w restauracji na koszt posiłku, zwyczajowo przyjętego w obecnych realiach życia gospodarczego" (tak NSA w wyroku z dnia 25 maja 2012 r., II FSK 2200/10).

Z drugiej jednak strony można w ostatnim czasie spotkać się ze stanowiskiem, że "reprezentacja" w rozumieniu ustaw podatkowych (w tym w rozumieniu u.p.d.o.f.") to "przedstawicielstwo, występowanie w czyimś imieniu, w czyimś interesie", a w konsekwencji koszty reprezentacji to "wydatki związane z przedstawicielstwem podatnika lub prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, bez względu na ich wystawność lub miejsce świadczenia" (tak przykładowo wyrok NSA z 25 stycznia 2012 r., II FSK 1445/10. Jak czytamy w wyroku NSA z 5 kwietnia 2012 r., II FSK 2101/10, "wydatki na wszelkie usługi i artykuły, wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. [odpowiednio w art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f. - przyp. aut.] – a więc także wydatki na napoje alkoholowe - jako wiążące się z reprezentowaniem podatnika lub prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, a więc związane z reprezentowaniem interesów podatnika lub występowaniem w jego imieniu, nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów".

Niezależnie od przyjęcia jednej z tych definicji reprezentacji, koszty organizacji przedmiotowego bankietu stanowią według mnie koszty reprezentacji. Należy bowiem zauważyć, że organizacja tego bankietu stanowi działanie związane z reprezentowaniem interesów podatnika (podatnika prowadzącego restaurację), które to działanie w sposób ponadstandardowy kreuje jego pozytywny wizerunek. W konsekwencji uważam, że wydatki na organizację tego bankietu nie stanowią podatkowych kosztów uzyskania przychodów podatnika prowadzącego restaurację.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego