Pytanie Użytkownika Vademecum Głównego Księgowego:

Instytucja kultury w ramach prowadzonej działalności kulturalnej organizuje m.in. koncerty i wystawy. Koncerty są wydarzeniami biletowanymi, wystawy są organizowane nieodpłatnie. Zdarza się, że artyści grający koncerty w swoim riderze życzą sobie wyposażenie garderób w alkohol. W przypadku wystaw podobna prośba pojawia się przy organizacji wernisażu.

Czy zakupiony w powyższych sytuacjach alkohol stanowi koszt uzyskania przychodu wg ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Odpowiedź

Wydatki na alkohol dla artystów w związku z organizacją koncertów spełniają, moim zdaniem, przesłanki do uznania ich za koszty uzyskania przychodu. Tym niemniej, biorąc pod uwagę negatywne stanowiska organów podatkowych, sugeruję potwierdzenie możliwości zaliczenia wydatków na alkohol interpretacją indywidualną.

Natomiast w zakresie wydatków na alkohol w związku z organizacją wernisaży, wydatki na zakup alkoholu, nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  dalej u.p.d.o.p., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.

Wśród wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. znajdują się m.in. – w pkt 28 tego przepisu – koszty reprezentacji. Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Wydatki poniesione na zakup napojów alkoholowych są zatem wyłączone z kosztów uzyskania przychodu, jeśli wydatki te noszą cechy reprezentacji.

Pojęcie kosztów reprezentacyjnych było przedmiotem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17.06.2013 r., II FSK 702/11. Zdaniem NSA, wymienienie jako przykładowych kosztów reprezentacyjnych wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, że wydatki te zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Nie są one kosztami jedynie wówczas, gdy mają charakter reprezentacyjny. Takie stanowisko potwierdził Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 25.11.2013, DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521.

W sytuacji opisanej w pytaniu, wydatki na alkohol w związku z organizacją koncertu mają na celu osiągnięcie przychodu. Wydatki te nie mają cech reprezentacyjnych, tj. nie jest ich celem kształtowanie wizerunku podatnika. Tym samym, wydatki na alkohol dla artystów w związku z organizacją koncertów spełniają, moim zdaniem, przesłanki do uznania ich za koszty uzyskania przychodu.

Tym niemniej, należy podkreślić, że stanowisko organów podatkowych jest niejednolite w zakresie możliwości zaliczenia wydatków na alkohol do kosztów podatkowych.
Organy podatkowe często podważają istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wydatkami na alkohol a przychodami. Takie stanowisko zajął m.in.: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 4.08.2017, 0115-KDIT2-3.4010.102.2017.1.MK oraz z 1.09.2017, 0114-KDIP2-1.4010.127.2017.1

Natomiast stanowisko odmienne, dopuszczające możliwość zaliczenia wydatków na alkohol do kosztów podatkowych, wyraził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 11.01.2016 r., IPPB5/4510-1155/15-2/BC.

Biorąc pod uwagę negatywne stanowiska organów podatkowych, sugeruję potwierdzenie możliwości zaliczenia wydatków na alkohol interpretacją indywidualną.

Natomiast w zakresie wydatków na alkohol w związku z organizacją wernisaży, wydarzenia te są bezpłatne – czyli, jak rozumiem, nie generują przychodów. W konsekwencji, wszystkie wydatki związane z organizacją wernisaży, również wydatki na zakup alkoholu, nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.


 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów